Wednesday, December 28, 2011

మరియమ్మ దివ్య మాతృత్వ మహోత్సవము, నూతన సంవత్సరము 2012


మరియమ్మ దివ్య మాతృత్వ మహోత్సవము, నూతన సంవత్సరము 2012
1 జనవరి 2012, ఆదివారము
పఠనములు: సంఖ్యా కాండము 6:22-27, గలతీ 4:4-7, లూకా 2:16-21

ఈ రోజు మనం మరియమ్మగారి దివ్యమాతృత్వ పండుగను కొనియాడుచున్నాము. కన్యక అయిన మరియ దేవుని తల్లి (Theotokos). Theotokos గ్రీకు భాషలో దేవుణ్ణి మోసేవారు లేక దేవునికి జన్మనిచ్చేవారు అని అర్ధము. 431 వ సం,,లో ''ఎఫెసుస్ కౌన్సిల్'' నందు మరియ దేవునితల్లి అని అధికారికముగా ప్రకటించబడియున్నారు. ఎందుకన, ఆమె కుమారుడు యేసుక్రీస్తు, దేవుడు - మానవుడు, మరియు దైవ స్వభావమును - మానవ స్వభావమును కలిగియున్న ఒకే వ్యక్తి కనుక. ఈ పరమరహస్యాన్ని ధ్యానిస్తూ మరో నూతన సం,,రమును ఆరంభిస్తున్నాము. మరియ దేవునితల్లి, మరియు మనందరికీ తల్లి కూడా. మరియతల్లిపై భక్తి విశ్వాసాలను పెంపొందిoచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం.


Tuesday, December 27, 2011

పావన పసిబిడ్డలు - వేదసాక్షులు

పావన పసిబిడ్డలు - వేదసాక్షులు
డిసెంబర్ 28, ఉత్సవము

పావనబిడ్డలు క్రీస్తునిమిత్తము హతమైరి. వారు నిర్మల గొర్రెపిల్లవెంట వెళ్ళుచూ సర్వదా ''ఓ రక్షకా! మీకు మహిమ కలుగునుగాక'' అని పలుకుదురు.

హేరోదురాజు పరిపాలనకాలమున యూదయాసీమయ౦దలి బెత్లేహేమునందు యేసు జన్మించెను. జ్ఞానులద్వారా, ఈ వార్తను తెలుసుకొన్న హేరోదురాజు కలతచెందాడు. రోమనుసామ్రాజ్యపాలకులతో సంబంధాలు ఉండుటవలన, యూదయాప్రజలలో తనకి అంతగా పేరులేకుండెను. అందుకే, తన అధికారానికి, సింహాసానికి ముప్పువాటిల్లే ప్రతీవిషయానికి కలతచెందేవాడు. ఎందుకన, ఇశ్రాయేలురాజు, యూదులరాజు, లోకరక్షకుడు, మెస్సయ్య జన్మిస్తాడని ప్రజలు ఎదురుచూసారు.

Monday, December 26, 2011

పునీత యోహాను - అపోస్తలుడు, సువిశేషకుడు

పునీత యోహాను - అపోస్తలుడు, సువిశేషకుడు
డిసెంబర్ 27, ఉత్సవము

కడరా భోజన సమయమందు రక్షకుని రొమ్ముమీద తలను వాల్చిన యోహాను ఇతడు.  స్వర్గీయ దివ్యదర్శనములను కాంచిన ఈ ధన్య అపోస్తలుడు జీవన దాయక సందేశమును లోకమంతట వ్యాపింప జేసెను.

యోహాను జబదాయి, సలోమియమ్మ (మా 15:40;16:1; మ 27:56) ల కుమారుడు. జబదాయి గలిలయలో చేపలు పట్టువాడు. అతనికి జీతగాండ్రును ఉండెను (మా 1:20). బెత్సయిదాపురమునకు (యో 1:44) దరిలో నివసించేవారు. సలోమియమ్మ దైవభక్తురాలు. క్రీస్తును వెంబడించినస్త్రీలలో ఆమె ఒకరు (మ 27:55; మా 15:40; 16:1; లూ 8:2; 23:55-24:1). మరో అపోస్తలుడైన యాకోబు (మా 1:19) అతని సహోదరుడు.

Sunday, December 25, 2011

పునీత స్తెఫాను, (కిరీటప్ప), మొదటి వేదసాక్షి

పునీత స్తెఫాను, (కిరీటప్ప), మొదటి వేదసాక్షి, డిసెంబర్ 26, ఉత్సవము

'స్తెఫాను' అను నామము గ్రీకు అయినప్పటికిని, అతను యూదుడు. బహుశా, పాలస్తీనా సరిహద్దుల బయటఉండిన (Diaspora) వారి కుటుంబములో పుట్టినవాడైనా లేక జీవించినవాడైనా ఉండవచ్చు. అందుకే, వారిపై గ్రీకుసంస్కృతి (Hellenism) ప్రభావం ఎక్కువగాఉన్నది. గ్రీకుభాషలో 'స్తెఫానోస్' (Stefanos) అనగా 'కిరీటం' అని అర్ధం. అందుకే, పునీత స్తెఫానుగారిని, పునీత కిరీటప్ప అనికూడా పిలుస్తున్నాం.

పునీత స్తెఫాను జీవితము, అతనిపై విచారణ మరియు వేదసాక్షి మరణము గురించి అపోస్తలుల కార్యములు 6, 7
అధ్యాయాలలో వ్రాయబడియున్నది. క్రైస్తవ అమరుల జాబితాలో, స్తెఫానుయొక్కజీవితము చిరస్మరణీయమైనది, మనస్సును కరిగించేటటువంటిది. స్తెఫాను యేరూషలేములో, క్రీ,,శ,, 35 వ సం,,లో వేదసాక్షిమరణాన్ని పొందియున్నారు. ఆయన మొదటి క్రైస్తవవేదసాక్షి (protomartyr).

Saturday, December 24, 2011

ప్రభువు మనకోసం జన్మించెను, 25 Dec 2011

ఈరోజు, ఒకజ్యోతి మనపై ప్రకాశించెను, ప్రభువు మనకోసం జన్మించెను. ఆయన, దేవునిమహిమయొక్క ప్రకాశవంతమైన జ్యోతి. తన శక్తివంతమైన ఆజ్ఞతో ఈ లోకం పోషింపబడుతున్నది.

క్రీస్తుజయంతియొక్కఅర్ధము ఏమిటి? ప్రాముక్యత ఏమిటి? మనసృష్టికర్త మనకి దూరములో లేడు, అతడు మనకు తెలువనంటివాడుకాదు అన్ననిజాన్ని ఎరిగి ఆనందముతో సంబరాన్ని చేసుకుంటున్నాము. దేవుడు మనకి అతిసమీపములోనే, మనచెంతనే ఉన్నాడు. ఎంతదగ్గర అంటే, ఆయన మనలో ఒకనిగా జన్మించాడు. ఇప్పుడు, స్వతంత్రముతో, నమ్మ్మకముతో, దేవున్ని సమీపించవచ్చు. మనం ఆయనతో మాట్లాడవచ్చు. మన సమస్యలను ఆయనతో పంచుకోవచ్చు. ఆయనను స్తుతించవచ్చు, ఆరాధించవచ్చు. మనకు సాధ్యమైనతీరులో ఆయనతో సంభాషించవచ్చు. దేవుడు ప్రేమించేతండ్రిగా, దయగలరక్షకునిగా, కరుణగలఆప్తునిగా బయలుపరచబడ్డాడు. దేవుడు మనలను తెరచినకరములతో ఆహ్వానిస్తున్నాడు. ఈరోజే, మనం ఆయన దరికి వెళ్దాం.

ప్రభువా, మా హృదయాలను ప్రేమతో మీ కొరకు విశాలము చేయండి.  అమ్మ మరియవలె, ''అవును'' అని చెప్పుటకు మమ్ములను బలవంతులనుగా చేయండి.  ముఖ్యముగా, జీవితాలలో ప్రేమసుగుణాన్ని మరచిపోయినవారిని ఆశీర్వదించండి.  వారిని తాకండి. తద్వారా, ఈ క్రిస్మస్ రోజున వారుకూడా మిమ్ములను ఆహ్వానించెదరుగాక.  మీకు మాఅందరిపైఉన్న ప్రేమను నిజముచేయులాగున మమ్ములను చేయండి.

MERRY CHRISTMAS TO ALL

Thursday, December 22, 2011

This will be a Sign for you

THIS WILL BE A SIGN FOR YOU

Christmas is finally here. All four weeks of Advent we have been waiting and praying for the coming blessings of Christmas. And now Christmas is here. Today the angels are bringing us the good news of great joy for all the people.

"To you is born this day in the city of David a Saviour, who is Christ the Lord. And this will be a sign for you: you will find a babe wrapped in swaddling clothes and lying in a manger" (Luke 2:11-12). Nothing miraculous, nothing extraordinary, nothing magnificent is given to the shepherds as a sign. All they will see is a child wrapped in swaddling clothes, one who, like all children, needs a mother’s care; a child born in a stable, who therefore lies not in a cradle but in a manger. God ’s sign is the baby in need of help and in poverty. Only in their hearts will the shepherds be able to see that this baby fulfils the promise of the prophet Isaiah. (Isaiah 9:5). Exactly the same sign has been given to us. We too are invited by the angel of God, through the message of the Gospel, to set out in our hearts to see the child lying in the manger.


Wednesday, December 21, 2011

క్రిస్మస్ సందేశము

క్రిస్మస్ సందేశము

''మీరు భయపడ వలదు. సమస్త ప్రజలకు పరమానందము కలిగించు శుభ సమాచారమును మీకు వినిపించెదను. నేడు దావీదు నగరమున మీకు ఒక రక్షకుడు పుట్టెను'' (లూకా 2:10-11). ఆహా! ఎంతటి అనుగ్రహం! ఎంతటి భాగ్యం! మనం పొందిన వరాలలోకెల్ల గొప్ప వరం, అనుగ్రహం: క్రిస్మస్ - దేవుడు లోక రక్షకుడిగా జన్మించడం. వాక్కు మానవుడై మన మధ్య నివసించడం. తన ప్రజలకు వాగ్ధానము చేసిన విధముగా, చీకటిలోనున్న ఈ లోకానికి వెలుగును ప్రసాదించడం. నిజముగా ఇది గొప్ప శుభవార్తే! అందుకే పరలోకదూతల సమూహము సైతము ప్రత్యక్షమై ఇట్లు స్తుతించెను:

''మహోన్నత స్థలములో సర్వేశ్వరునికి మహిమ,
భూలోకమున ఆయన అనుగ్రహమునకు
పాత్రులగు వారికి సమాధానము కలుగుగాక!'' (లూకా 2:14).


Tuesday, December 20, 2011

తొమ్మిదవ దినము: 24 డిశంబర్ 2011: బేత్లెహేమున పశువులపాకలో యేసు జన్మించుట

తొమ్మిదవ దినము: 24 డిశంబర్ 2011
బేత్లెహేమున పశువులపాకలో యేసు జన్మించుట

ధ్యానాంశం: తన సామ్రాజ్యమునందు జనాభా లెక్కలు సేకరింప వలెనని ఆగస్తు చక్రవర్తి అధికారులకు ఆజ్ఞ ఇచ్చినప్పుడు, యోసేపు, దావీదు వంశస్తుడైనందున గలిలయ సీమలోని నజరేతునుండి యూదయా సీమలో ఉన్న దావీదు గ్రామమగు బేత్లెహేమునకు జనాభా లెక్కలలో తమ పేర్లు చేర్పించుటకై, తన భార్యయు, గర్భవతియునైన మరియమ్మనుకూడా వెంట బెట్టుకొని వెళ్ళెను. గర్భవతియైయున్న మరియ నాలుగుదినాలపాటు, చలిలో, కొండలమీద ప్రయాణముతో ఎంత వేదన పడి ఉంటుందో! వారు బేత్లెహేములో ఉండగానే మరియమ్మకు ప్రసవకాలము సమీపించెను. యోసేపు వారికి సత్రమున స్థలమును వెదికాడు. కాని, ఎక్కడ స్థలము లేకుండెను. వారు పేదవారు కాబట్టి, అన్ని సత్రములనుండి వారు వెడలగొట్టబడ్డారు.

ఆ రాత్రంతయు చోటుకోసం వెదికారు. చివరికి, గ్రామమునకు బయట పశువులపాకగాఉన్న ఒక గుహను కనుగొన్నారు. యోసేపు మరియతో, 'మరియ, ఇంత చలిలో ఈ పశువుల పాకలో రాత్రంతయు నీవు ఎలా ఉండగలవు?' అప్పుడు మరియ 'యోసేపు, రాజులకు రాజైన దైవకుమారుడు జన్మించకోరుకున్న రాజభవనము ఈ గుహనే! పాన్పు ఈ పశువుల తోట్టియే! ఆహా...! ఎంత గొప్ప మనసు! ఎంత గొప్ప వినయం! ఎంత గొప్ప సహనం!.

ప్రసవకాలం ఆసన్నమైనప్పుడు, మరియమ్మ తన తొలిచూలు కుమారుని కని, పొత్తి గుడ్డలలో చుట్టి పశువులతొట్టిలో పరుండబెట్టెను. దైవకుమారుడు, భూలోకమునకేతెంచిన అద్భుత క్షణాలు! ప్రభువుమహిమ ప్రకాశించిన మధుర క్షణాలు! గుహ అంతయు కూడా, జ్వాలాలతో ప్రకాశించిన క్షణాలు! దేవున్ని మరియ తన హృదయానికి హత్తుకున్న క్షణాలు! మరియ యోసేపులు, ప్రకృతితోకలసి, మోకరిల్లి, దివ్య బాలయేసుని ఆరాధించిన క్షణాలు! చిన్నియేసయ్యను పోత్తిగుడ్డలలో చుట్టి పశువులతొట్టిలో పరుండబెట్టిన క్షణాలు! ఇలా దైవ కుమారుడు మనమధ్యలో జన్మించడమువలన, ఆయన అనంతమైనప్రేమ నిరూపితమగుచున్నది.

ప్రార్ధన: ఆరాధనకు పాత్రుడవైన ఓ దివ్యబాలయేసువా! నేను నీనుండి ఎంతగా పరుగెడాలని ప్రయత్నంచేసినా, నీవు మాత్రం నావెంటే ఉన్నావు. అన్ని ఆపదలనుండి రక్షిస్తున్నావు. నేను నీ పాదముల దగ్గరైనా ఉండుటకు అర్హుడనుకాను. నా పాప భారమే, బేత్లెహేములోని పశువుల తొట్టిలో నీకన్నీటికి కారణం. పాపాత్ములను మన్నించి రక్షించుటకే పరలోకమునుండి, భూలోకానికి ఏతెంచావు. ఈ పాపినికూడా క్షమించి, రక్షించమని దీనముగా వేడుకొంటున్నాను. నేవే నాదేవుడవు, నా రక్షకుడవు!

ఈలోకాన్ని నీవెలుగుతో ప్రకాశింప భువికేగిన నీవు ఈ రాత్రికి నన్నునూ, నా హృదయాన్ని, నా జీవితాన్ని, నీ వెలుగుతో నింప అర్ధిస్తున్నాను. నిన్ను ఎల్లప్పుడూ ప్రేమించువరాన్ని దయచేయండి.

ఓ మరియా, యేసుని తల్లి, నా తల్లి! నీ ప్రార్ధనలవలన నీ కుమారునినుండి సమస్తమును ప్రాప్తించగలవు. నాకొరకు యేసయ్యను ప్రార్ధింపమని నా ఒకే ఒక ప్రార్ధన. ఆమెన్.

ఎనిమిదవ దినము: 23 డిశంబర్ 2011: ఐగుప్తు, నజరేతులో దివ్య బాలయేసు

ఎనిమిదవ దినము: 23 డిశంబర్ 2011
ఐగుప్తు, నజరేతులో దివ్య బాలయేసు

ధ్యానాంశం: మన ప్రియ రక్షకుడైన బాల యేసు తన మొదటి బాల్య జీవితాన్ని ఐగుప్తు దేశములో అనేక సంవత్సరాలు పేదరికములోను, అణకువలోను జీవించాడు. ఐగుప్తులో యోసేపు, మరియలు పరదేశీయులు. అక్కడ బంధువులుగాని, స్నేహితులుగాని లేకుండెను. ప్రతీరోజు కష్టపడుతూ వారి జీవితాలను కొనసాగించారు. వారి జీవనశైలి చాలా పేదరికములో కొనసాగింది. బాలయేసు ఇక్కడే తన తప్పటడుగులు వేసాడు. తన ముద్దుముద్దు మాటలను నేర్చాడు.

ఐగుప్తునుండి, నజరేతునకు తిరిగి వచ్చిన తరువాతకూడా, తిరుకుటుంబం పేదరికములోను, అణకువతోను జీవించింది. ముప్పైసంవత్సరములు వచ్చేవరకు యేసు తన తండ్రి యోసేపుతో వడ్రంగి దుకాణములో ఒక సాధారణ పనివానివలె కష్టపడియున్నాడు. విశ్వాన్ని సృష్టించిన దేవుడే స్వయముగా మనకొరకు ఇలాంటి జీవితాన్ని సంతోషముగా జీవించాడు. ఇదంతయు చూసి ఆయన మీద మనకు ప్రేమ పుట్టక ఉంటుందా?

ప్రార్ధన: ఓ యేసువా! నా రక్షకుడా! ముప్పది సంవత్సరముల పాటు అనామకమైన, కష్టాలతో కూడిన జీవితమును నాకొరకు జీవించియున్నావు. అలాంటప్పుడు, ఈ లోకములో నేను సంపదలను, ఉన్నతమైన జీవితమును ఎలా ఆశించగలను? మీవలె అణకువతో, విధేయతతో జీవించు వరమును అనుగ్రహించండి. నిజమైన సంపదను పరలోకమున వెదకు హృదయమును దయచేయండి. నేవే ఆ నిజమైన సంపద అని తెలుసుకొనే జ్ఞానమును ఒసగండి.

స్వార్ధముతో నా వాంఛలను, కోరికలను సంతృప్తిపరచుకొనుటకు అనేకసార్లు నీ స్నేహాన్ని తృణీకరించాను. నన్ను క్షమించండి. పాపముచేత నా జీవితాన్ని నాశనం చేసుకోవడం నాకిష్టములేదు. నీ అనుగ్రహములో జీవించడమే నాకిష్టం. మిమ్ములను ఎల్లప్పుడూ ప్రేమించుటకు సహాయం చేయండి.

ఓ మరియతల్లి! పాపాత్ముల శరణమా! నేవే నా నమ్మకము. ఆమెన్.

Sunday, December 18, 2011

ఏడవ దినము: 22 డిశంబర్ 2011: దివ్య బాలయేసు ఐగుప్తునకు పలాయనము

ఏడవ దినము: 22 డిశంబర్ 2011
దివ్య బాలయేసు ఐగుప్తునకు పలాయనము

ధ్యానాంశం: మానవాళిని రక్షించుటకు పరలోకమునుండి భూలోకమునకు ఏతెంచిన క్షణమునుండియే, రక్షకుడిని చంపాలని ప్రయత్నాలు కొనసాగాయి. బెత్లెహేముపురిలోని పశువుల పాకలో జన్మించిన శిశువు, తన సామ్రాజ్యమును, అధికారమును ఆక్రమిస్తాడని హేరోదు భయపడ్డాడు. ప్రభువు దూత యోసేపునకు కలలో కనిపించి, 'శిశువును, చంపుటకు హేరోదు వెదక బోవుచున్నాడు. కావున లేచి, బిడ్డను తల్లిని తీసుకొని ఐగుప్తునకు పారిపోయి, నేను చెప్పువరకు అచ్చటనే ఉండుము' అని ఆదేశించినది. యోసేపు దేవుని ఆజ్ఞను విధేయించాడు. ఆక్షణమున, మరియతల్లి బిడ్డను చూసి తన హృదయములోనే దేవుని ప్రణాళికను మననము చేసి యున్నది.

తిరు కుటుంబం మన కోసం ఎన్నో కష్టాలను అనుభవించింది. ఆ రాత్రియే ఐగుప్తునకు పలాయనం అయ్యింది. ఐగుప్తునకు చేరుకోవడానికి, ఎన్ని రోజులు, రాత్రులు ప్రయాణించవలసివచ్చిందో! బెత్లెహేమునుండి ఐగుప్తు సరిహద్దునకే 120.7 కిలో,,మీ,, ఉంటుంది. సరిహద్దునుండి యూదుల స్థావరమువరకు మరో 160.9 కిలో,,మీ,, ఉంటుంది. దీనిని బట్టి వారు ఎన్ని రోజులు, ఎన్ని వారాలు ప్రయాణం చేసిఉంటారో! మరియు ఆ ప్రయాణం అంత సులువుగా ఉండక పోవచ్చు!

ప్రార్ధన: ప్రియ దివ్య బాలయేసువా! ఐగుప్తు పలాయనములో నీవు ఆకలికి, చలికి, ఎంతగానో ఏడ్చి ఉంటావు! హేరోదు దుష్ట తలంపుల వలన ఎన్నో కష్టాలు గురి అయ్యావు. నేను కూడా, నా పాపాల వలన నిన్ను ఎంతగానో నొప్పించియున్నాను. క్షమించండి ప్రభువా. పాపములో పడిపోకుండా కాపాడండి. శోధనలను ఎదుర్కొనుటకు కావలసిన శక్తినివ్వండి. యోసేపువలె తండ్రి చిత్తమును నెరవేర్చ శక్తినివ్వండి. నీనుండి నన్ను ఏ శక్తియు వేరుపరపకుండునట్లు చేయండి. మీ అనుగ్రహములో జీవించి మరణింప భాగ్యమును దయచేయండి.

ఓ మరియమ్మ గారా! నేను ఎల్లప్పుడూ దైవ ప్రేమలో జీవించునట్లు, మరియు ఆయనను ప్రేమిస్తూ మరణించు భాగ్యమును దయచేయ ప్రార్ధించండి. ఆమెన్.

ఆరవ దినము: 21 డిశంబర్ 2011: మనలను రక్షించుటకు పరలోకమునుండి భూలోకమునకు తన రాకతో దేవుని కృప బయలు పరచడమైనది.

ఆరవ దినము: 21 డిశంబర్ 2011
మనలను రక్షించుటకు పరలోకమునుండి భూలోకమునకు తన రాకతో దేవుని కృప బయలు పరచడమైనది.

ధ్యానాంశం: ''మన రక్షకుడగు దేవుని కృపయు, ప్రేమయు ప్రత్యక్షమగుటతో ఆయన మనలను రక్షించెను'' (తీతు 3:4) అని పౌలుగారు అంటున్నారు. దేవుడు మానవావతారం ఎత్తి భూలోకమునకు విచ్చేయడమువలన అతని మంచితనము, ప్రేమ ఎంత గొప్పదో మనకి అర్ధమగుచున్నది. దేవుని శక్తి మొట్టమొదటిగా, సృష్టిని చేయడములో నిరూపితమైనది. మరియు అతని జ్ఞానము, సృష్టిని పరిరక్షించడములో నిరూపితమైనది. కాని, అతని కృపగల మంచితనము, పడిపోయిన మానవుని, తన శ్రమలు, మరణము ద్వారా రక్షించుటకు మానవ రూపమును దాల్చడములో నిరూపితమైయున్నది.

పశువుల పాకలో జన్మించినప్పుడు నిస్సహాయునివలె, పొత్తిగుడ్డలలో చుట్టబడి కనిపించాడు. ఆ తరువాత, పిలాతు సభ ఆవరణలో ఆయనను కొరడాలతో కొట్టారు. ముళ్ళ కిరీటమును అల్లి, ఆయన శిరస్సుపై పెట్టి, ఆయన చెంపపై కొట్టి అవమానించారు. భారమైన శిలువ మ్రానును మోశారు. చివరిగా, నిస్సహాయ స్థితిలో, భాదలో, ఆవేదనలో ఆ మ్రానుపై ప్రాణాలను విడచారు. మనపైఉన్న ఆయనప్రేమ మనహృదయాలను గెలచుకోవాలని కోరుకొనియున్నది. మనలను రక్షించడానికి, ఒక దేవదూతను ఆయన పంపియుండవచ్చు. కాని, తనే స్వయముగా, శ్రమల మరణము ద్వారా, మనలను రక్షించడానికి మానవ రూపములో ఈ భువికి ఏతెంచారు.

ప్రార్ధన: ఓ నాప్రియ రక్షకుడా! నీవు నాకొరకు ఈ భువిలో జన్మించకపోయినయెడల, పాపమునుండి జీవమునకు పిలువబడకపోయినయెడల, నేను ఇప్పుడు ఎక్కడ, ఏ స్థితిలో ఉండేవాడినో! నాకొరకు నీవు ఇంతకాలము ఎదురుచూసియున్నావు. నా పాపములను క్షమించండి. మిమ్ములను నిత్యము ప్రేమించుటకు సహాయము చేయండి.

ఓ మరియమ్మగారా! నా సహాయమా! నా కొరకు ప్రార్ధన చేయండి. నీవు ప్రార్ధన చేసినచో, దేవుని అనుగ్రహమును నేను తప్పక పొందెదను. ఆమెన్.

ఐదవ దినము: 20 డిశంబర్ 2011: యేసునాధుని శ్రమల జీవితము

ఐదవ దినము: 20 డిశంబర్ 2011
యేసునాధుని శ్రమల జీవితము

ధ్యానాంశం: యేసు క్రీస్తు శ్రమలను పొందకుండానే, మానవాళిని రక్షించియుండగలడు. కాని, ఆయన మనలను ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నాడో నిరూపించుటకు శ్రమలతోకూడిన జీవితమును ఆయన ఎన్నుకున్నాడు. అందులకే, యెషయా ప్రవక్త ఆయనను ''బాధామయ సేవకుడు'' అని పిలచియున్నాడు. ఆయన జీవితమంతయు కూడా, భాదలతో నిండియున్నది. ఆయన శ్రమలు కేవలం మరణమునకు కొన్ని గంటలముందు మాత్రమే గాకా, ఆయన పుట్టుకతోనే ప్రారంభమయ్యాయి. ఆయన పుట్టినప్పుడు ఒక మంచి స్థలముగాని, కనీసం సత్రములో కూడా చోటు దొరకలేదు. చివరికి, ఊరి చివరిలో పాడుబడిన గుహలోని ఒక పశువుల పాకలో, చిమ్మ చీకట్లలో, మురికి వాసనలో, గరుకైన నేలమీద, కనీస సౌకర్యములు లేనిచోట జన్మించవలసి వచ్చినది. తను జన్మించిన కొంత సమయానికే, ఐగుప్తునకు పలాయనము కావలసి వచ్చినది, ఎందుకన, హేరోదు శిశువును చంపుటకు వెదకబోవుచున్నాడు. అక్కడ హేరోదు మరణించే వరకు ఉండెను. ఐగుప్తు దేశములో పేదరికములోను, కష్టాలలోను జీవించవలసి వచ్చెను. యువకునిగా నజరేతులో కాయాకష్టం చేసి జీవించవలసి వచ్చెను. చివరిగా, యెరూషలేములో కఠినమైన బాధలను, శ్రమలను పొంది, శిలువపై మరణించవలసి వచ్చెను.

వీటన్నింటిని భరించాలని, ప్రభువునకు ముందే తెలుసు. అయినప్పటికిని, సంతోషముగా వాటిని మన రక్షణ కోసం స్వీకరించాడు. ఇదంతయు ఆయనకు మనమీద ఉన్న ప్రేమవలన చేసియున్నాడు. అయితే, ఈ వేదన, శ్రమలకన్నా, మన పాపభారమే ఆయనను ఎక్కువగా భాదించింది. ''నా కన్నీటిని నేను ఎలా ఆపగలను. నా పాపాలే ప్రభువును జీవితాంతం వేదనలు పొందేలా చేసాయి'' అని పునీత కోర్తోన మర్గరీతమ్మగారు అంటుండేవారు.

ప్రార్ధన: ఓ నా యేసువా! నేను కూడా నా పాపాలవలన నిన్ను జీవితాంతం భాధలు, కష్టాలు పొందేట్లు చేసాను. నీ క్షమాపణను పొందుటకు నేనేమి చేయాలో తెలియబరచండి. నీవు చెప్పునది చేయుటకు సిధ్ధముగా ఉన్నాను. నీకు వ్యతిరేకముగా చేసిన ప్రతీ పాపానికి పశ్చాత్తాపముతో క్షమాపణను వేడుకొంటున్నాను. దయతో నన్ను క్షమించండి. నాకన్న మిన్నగా మిమ్ములను ప్రేమిస్తున్నాను. ప్రేమించుటకు కోరికను పుట్టించిన మీరే, మిమ్ములను కలకాలము ప్రేమించుటకు కావలసిన శక్తిని కూడా దయచేయండి. నా హృదయం మిమ్ములను ప్రేమించేలాగున చేయండి. నీ ప్రేమతో నన్ను బంధించండి. నీ ప్రేమలోనే మరణించాలని ఆశిస్తున్నాను.

ఓ మరియమ్మగారా! మన తండ్రియగు దేవుణ్ణి ప్రేమించుటకు ప్రార్ధన చేయండి.

Saturday, December 17, 2011

నాలుగవ దినము: 19 డిశంబర్ 2011 : ప్రభువు మనకోసం అవమానకర జీవితమును జీవించాడు

నాలుగవ దినము: 19 డిశంబర్ 2011
ప్రభువు మనకోసం అవమానకర జీవితమును జీవించాడు

ధ్యానాంశం: అప్పుడే జన్మించిన రక్షకుని కనుగొనడములో సహాయపడుటకు దేవదూత గొల్లలకు ఇచ్చిన ఆనవాలు అతని వినయ విధేయతలను సూచిస్తుంది. 'సమస్త ప్రజలకు పరమానందము కలిగించు శుభ సమాచారమును మీకు వినిపించెదను. నేడు దావీదునగరమున మీకు ఒక రక్షకుడు పుట్టెను. ఆయన క్రీస్తు. ప్రభువు. శిశువు పొత్తి గుడ్డలలో చుట్టబడి పశువుల తొట్టిలో పరుండ బెట్టి ఉండుట మీరు చూచెదరు. ఇదే మీకు ఆనవాలు'.

ఆయన ఇతర నవ శిశువులవలెగాక, ఒక పశువుల పాకలో జన్మించెను. పేదరికములో పుట్టాడు. ఇలా తన అణకువతను, నమ్రతను, వినయ విధేయతలను, నిగర్వమును చాటుకున్నాడు. ఆయన ఆహంకారులను నాశనము చేసి, వినయ విధేయతలు గలవారిని లేవనెత్తుటకు జన్మించాడు.

రక్షకుడు అనేక అవమానములకు గురికావలసి ఉంటుందని ప్రవక్తలు ప్రవచించియున్నారు . అలాగే ఆయన ఎన్నో అవమానములను పొందియున్నాడు. ఆయనను త్రాగుబోతు అని, దైవదూషనము చేసాడని నిందించారు. ఆయన అనుచరులలోని ఒకడే ఆయనను అప్పగించాడు. ఆయనపై ఉమిసారు, ఆయన ముఖమును మూసి గ్రుద్దుచూ హేళన చేసారు. భటులు ఆయనను పిడికిళ్ళతో గ్రుద్దారు, ముండ్ల కిరీటమును ఆయన తలపై పెట్టారు. కఱ్ఱతో తలపై మోదారు. ఇలా ఎన్నో విధాలుగా ఆయనను పరిహసించారు. ఒక దొంగావానివలె ఆయనను సిలువ వేసారు.

ప్రార్ధన: ఓ ప్రియ రక్షకుడైన ప్రభువా! నా మీదగల ప్రేమ చేత, నీవు ఎన్నో అవమానములను, నిందలను, భాదలను, శ్రమలను పొందియున్నావు. కాని, నేను మాత్రం, నీ కొరకు ఒక మాట గాని, ఒక అవమానాన్ని గాని భరించలేకున్నాను. నేను పాపిని. నీ శిక్షకు అర్హుడను. అయినప్పటికిని, నన్ను క్షమించండి, నీ కరుణను చూపుమని వేడుకొంటున్నాను. ఇక మిమ్ములను అవమానించను, నినదించను, ద్వేషించను. ప్రభువా! నేను మిమ్ములను ప్రేమిస్తున్నాను. మీ కొరకు ప్రతీ అవమానాన్ని భరించే శక్తిని, అనుగ్రహాన్ని దయచేయండి.

ఓ మరియమ్మగార! నాకొరకు ప్రభువును ప్రార్ధించండి.

మూడవ దినము: 18 డిశంబర్ 2011 - యేసు పేదరిక జీవితం

మూడవ దినము: 18 డిశంబర్ 2011
యేసు పేదరిక జీవితం

ధ్యానాంశం: దేవుడు తన కుమారుని జన్మమునకు ఈ లోకమున సమస్తమును ఏర్పాటు చేసియున్నాడు. యేసు జన్మించే సమయానికి, సీజరు ఆగస్తు చక్రవర్తి తన సామ్రాజ్యమందు జనాభా లెక్కలు సేకరించవలెనని ప్రకటించి అధికారులకు ఆజ్ఞ ఇచ్చియున్నాడు. ఈ విధముగా, యోసేపు దావీదు వంశస్తుడైనందున గలిలయ సీమలోని నజరేతునుండి యూదయా సీమలోని దావీదు పట్టణమగు బెత్లేహేమునకు జనాబా లెక్కలలో తమ పేర్లు చేర్పించుకొనుటకై తనకు నిశ్చిత్తార్ధం చేయబడిన, గర్భవతియైన మరియమ్మను వెంటబెట్టుకొని వెళ్ళాడు. వారికి సత్రములో చోటు దొరకపోవడముచేత, మరియమ్మకు ప్రసవకాలము సమీపించుటచేత వారు పశువులశాలయైన ఒక గుహలో ఉండవలసి వచ్చినది. బెత్లెహేములోని ఈ పశువుల పాకలోనే మరియ పరలోక రారాజునకు జన్మనిచ్చినది.

జ్ఞానులు, గొల్లలవలె, మనముకూడా ఈ పశువులపాకను సందర్శించుదాం. విశ్వాసముతో సందర్శించుదాం. విశ్వాసము లేనిచో ఆగుహలో మనం ఏమీ చూడలేము. విశ్వాసముతో చూస్తే దైవకుమారున్ని, మన పాపాలకోసం శ్రమలను పొందుటకు, మనలను రక్షించుటకు దిగివచ్చిన యేసయ్యను చూస్తాము.

ప్రార్ధన: ఓ ప్రియమైన దివ్య బాల యేసువా! నాకోసం ఈ భూలోకానికి వచ్చినందులకు నీకు వేలాది కృతజ్ఞతా స్తోత్రములు. నాకొరకు పేదరికములో జన్మించి, శ్రమలనుపొంది నన్ను రక్షించావు. ''నా ప్రభువా! నా దేవా!''. నిన్ను నిత్యము ప్రేమించుటకు నీ అనుగ్రహాన్ని దయచేయండి. నీవుతప్ప నాకింకేమియు అవసరము లేదు.

ఓ మరియమ్మా! నీ దివ్యకుమారున్ని ప్రేమించుటకు, మీ కుమారునిచేత ప్రేమింపబడుటకు ప్రార్ధన చేయండి. ఆమెన్.

Friday, December 16, 2011

రెండవ దినము: 17 డిశంబరు 2011: దైవ ప్రేమ దివ్యబాలుని జన్మము ద్వారా బయలు పరచడమైనది

రెండవ దినము: 17 డిశంబరు 2011
దైవ ప్రేమ దివ్యబాలుని జన్మము ద్వారా బయలు పరచడమైనది

ధ్యానాంశం: దైవ కుమారుడు మన కొరకు పవిత్రాత్మ శక్తివలన దివ్య బాలునిగా ఈ లోకమున జన్మించియున్నాడు. ఆయన ఆదామును ఒక యువకునిగా చేసినట్లు తను కూడా ఒక యువకునివలె ఈలోకమున అవతరించియుండవచ్చు, కాని ప్రభువు మన అందరిలాగే పసికందై మరియ గర్భమున జన్మించియున్నాడు. చిన్న బిడ్డలంటే, అందరికీ చాలా ఇష్టం మరియు ప్రేమ. దేవుడు ఆ ప్రేమను పొందుటకు, ఆయనకు బయపడక ఉండుటకు, మరియు ఆ గొప్ప ప్రేమను మనదరికి నేర్పించుటకు తన మొదటి దర్శనాన్ని పసిబలుడై జన్మించడాని పునీత పీటర్ క్రిసోలోగుస్ చెప్పియున్నారు. దైవ కుమారుడు ఒక చిన్న బిడ్డవలె జన్మించునని యెషయ ప్రవక్త ఎన్నో సంవత్సరముల క్రితమే ప్రవచించియున్నాడు.

ఆ దివ్యబాలుడు రాజభవంతిలోగాక, వెముకలు కొరికే చలిలో, ఒక పశువుల గాటిలో, నిరుపేదత్వములో జన్మించుటకు నిర్ణయించుకున్నాడు. నా దేవా, నా ప్రభువా! నిన్ను ఈ స్థితికి తీసుకొని రావడానికి గల కారణమేమిటి? 'ప్రేమే' అని పునీత బెర్నార్డు గారు అంటున్నారు. మనపై గల దేవుని ప్రేమే ఈలోకమున ఈ స్థితిలో జన్మించుటకు కారణమైయున్నది.

ప్రార్ధన: ఓ దివ్య బాలయేసువా! నీవు ఎవరికోసం ఈ లోకమునకు వచ్చియున్నావు? నీవు ఈ లోకమున ఎవరి కోసం వెదకుచున్నావు? అవును. నాకు తెలుసు. నన్ను నరకమునుండి రక్షించుటకు, నా కోసం మరణించుటకు వచ్చియున్నావు. తప్పిపోయిన గొర్రెయైయున్న నన్ను వెదకుటకు వచ్చియున్నావు. తద్వారా, నేను నీనుండి పారిపోక, నీ ప్రేమగల హస్తములలో సేద తీరెదనుగాకా! నా యేసువా! నీవే నా సంపద, నా జీవితం, నా ప్రేమ, నా సర్వస్వం. నిన్ను తప్ప నేనింక ఎవ్వరిని ప్రేమించగలను? నీకన్న మిన్నగా ప్రేమించే స్నేహితుడు, తండ్రి నాకెక్కడ దొరకును?

ప్రియ తండ్రీ! నేను మిమ్ము అధికముగా ప్రేమిస్తున్నాను. నిన్ను ప్రేమించని క్షణాలకు మిక్కిలిగా చింతిస్తున్నాను. నా ప్రియ రక్షకుడా! హృదయపూర్వకముగా క్షమించుమని వేడుకొంటున్నాను. నన్ను క్షమించండి. మిమ్ములను ఎన్నటికిని విడువకుండునట్లు మరియు మిమ్ములను సదా ప్రేమించుటకును మీ అనుగ్రహాన్ని దయచేయండి. నన్ను నేను సంపూర్ణముగా మీకు అర్పించుకొనుచున్నాను. నన్ను త్రోసివేయక, నీ హక్కున చేర్చుకొనండి.

మరియ, నిత్య సహాయమాతా! మీ కుమారుని చిత్తమే నాకు జరుగునట్లు, మరణ సమయమువరకు ఓర్పును దయచేయమని నాకోసం ప్రార్ధించండి.

Thursday, December 15, 2011

క్రిస్మస్ నవదిన ప్రార్ధనలు (Christmas Novena)

క్రిస్మస్ నవదిన ప్రార్ధనలు
మొదటి దినము: 16 డిశంబర్ 2011
దేవుని ప్రేమ ఆయన మనుష్యావతారమునందు బయలుపరచడమైనది.

ధ్యానాంశం: ఆదాము తన అవిధేయతవలన ఏదేనుతోటనుండి గెంటివేయబడ్డాడు. దేవుని అనుగ్రహమును కోల్పోయి ఉన్నాడు. మరియు, అతనిపై అతని సంతతిపై శాశ్వత మరనమను శిక్షను తీసుకొనివచ్చాడు. కాని, దైవ కుమారుడు, ఇలా జీవితమును కోల్పోయిన మానవున్ని రక్షింపకోరాడు. దీనినిమిత్తమై, మానవస్వభావమునుదాల్చి, శిలువపై దోషిగా నిందింపబడి, మరణవేదనను పొందియున్నాడు. మన రక్షణనిమిత్తమై అన్నింటిని సంతోషముగా భరించియున్నాడు. ఆయన ప్రభువు అయినప్పటికిని, పాపమువలన మానవుడు పోగొట్టుకున్న జీవితము అను దైవానుగ్రహమును ఒసగుటకు మానవుని స్వభావమును ధరించడానికి నిర్ణయించుకున్నాడు.

ప్రార్ధన: ఓ దైవ సుతుడా! మానవుని చేత ప్రేమింపబడుటకు, మానవరూపమును దాల్చియున్నావు. కాని, ఆ ప్రేమ ఎక్కడ? మా ఆత్మలను రక్షించుటకు, నీ రక్తమును చిందించియున్నావు. అయినప్పటికిని, మేము మిమ్ములను పరిపూర్ణముగా ప్రేమించలేక పోతున్నాము. ప్రభువా! అందరికన్న ఎక్కువగా, నేను మిమ్ములను నొప్పించియున్నాను. నా పాపములను క్షమించండి. నేను మిమ్ములను ప్రేమిస్తున్నాను. నీ ప్రేమను నాకు ఒసగండి.

ఓ మరియమ్మా, దేవుని మాత, నా తల్లి, నా కొరకు మీ కుమారున్ని ప్రార్ధించండి. తద్వారా, మీ దివ్యకుమారున్ని, ఎల్లప్పుడూ, నా మరణాంతము వరకు ప్రేమించే అనుగ్రహమును పొందుదునుగాక! ఆమెన్.

ఆగమనకాల నాలుగవ ఆదివారము, Year B

ఆగమనకాల నాలుగవ ఆదివారము, Year B
18 December 2011
2 సా. 7: 1-11,16; రోమీ. 16:25-27; లూకా 1:26-38

ఈనాటి పటనాలు ఒక గొప్పవిషయాన్ని స్పష్టంచేస్తున్నాయి. దేవుడు మనందరికీ ఒక్కొక్క ప్రణాళికను ఈర్పాటు చేసియున్నాడు. మరియు, ఆ ప్రణాళిక తప్పక నెరవేరుతుంది. మన హృదయాలలో నిజమైన శాంతి నెలకొనాలంటే, దేవుని ప్రణాళిక, మన ప్రణాళిక కావాలి - పరలోక జపములో ప్రార్దిస్తున్నట్లుగా, ''మీ చిత్తము నెరవేరును గాక!''

దావీదు మాహారాజు దేవాలయమును నిర్మించుటకు నిర్ణయించుకొన్నాడు. అది తన ఆలోచనగా, ప్రణాళికగా భావించాడు. కాని, అది దైవ ప్రణాళిక: ''ప్రభువు ఇల్లు కట్టనియెడల దానిని కట్టినవారిశ్రమ వ్యర్ధమగును'' (కీర్తన 127:1). దావీదును, అతని వంశమును నిత్యకాలము నిలచే ఆలయముగా మరియు మెస్సయ్యజన్మించే ఆలయముగా నిర్మించాలనేది దేవుని ఆలోచన, ప్రణాళిక! దేవుని ''మాస్టర్ ప్లాన్'' విశ్వసృష్టితోనే ఆరంభమైనది. రక్షణ ప్రణాళికను ఏదేను తోటలోనే ఏర్పాటుచేసియున్నాడు - ''స్త్రీ మరియు ఆమె సంతతి'' (ఆ.కాం.3). ఈ ప్రణాళిక పరిపూర్తికి ఆరంభం ఈనాటి సువిశేష పటనములో చూస్తున్నాము. ''దావీదు వంశస్తుడగు యోసేపునకు ప్రధానము చేయబడిన కన్యక మరియమ్మయొద్దకు దేవుడు గబ్రియేలుదూతను పంపెను'' (లూకా 1:26-27). దేవుని ప్రణాళిక సారాంశం లూకా 1: 31-33 వచనాలలో చూస్తున్నాము.

ఈనాటి సువిశేష పటనాన్ని ధ్యానిద్దాము:


Monday, December 12, 2011

IV Sunday Advent

IV SUNDAY ADVENT: MARY OUR MODEL

Today, Fourth Sunday of Advent, the spotlight falls on a young woman. She is the second of the central figures of this season. Biblical experts tell us that Mary could have been no more than a teenager when she received the Angel’s message. How could she know what God had planned? How could she possibly understand? She asks a very sensible question: “How can this happen, since I am a virgin?” She considers the Angel’s answer. She ponders. And then: “If that is what God wants, I am ready. Let it happen as you have said”.

No wonder Mary is the model of trusting faith for all of us! Faith that goes beyond understanding.

Thursday, December 8, 2011

I am not Worthy

“I AM NOT WORTHY…”

John the Baptist appears for the second time in this Sunday’s gospel. The Pharisees challenge him: “Why are you baptising, if you are not the Christ, not Elijah, not one of the prophets”?

Pharisees were clever people, they had studied the scriptures, they even prided themselves on being above the other professional holy people who observed the law carefully. They couldn’t see that even they needed to prepare for the coming of a unique person. Perhaps they thought they were perfect already…

III Sunday Advent

John the Baptist

St John the Baptist is one of the people whom the Church presents to us as a model during the Advent season.

Advent is a time when we are asked to notice the “signs of the times” – the signs of joy and hope as the kingdom of God is beginning to establish itself in our hearts and in our society. It is celebrated as the shortest day of the year approaches and, as the evenings close in earlier and earlier each day, we are reminded that some time, some year, maybe this year, we will all celebrate our last Advent. Whether the end of the world fills us with fear and dread, of with expectant hope, depends, I think, on faith. Our faith invites us to celebrate Advent as a time of waiting and hope as we look forward to the Second Coming of Christ, when the world as we know it will be transformed and renewed by the coming of his kingdom of justice, love and peace.


ఆగమనకాల మూడవ ఆదివారం

ఆగమనకాల మూడవ ఆదివారం
11 డిశంబర్ 2011 YEAR B
యెషయ 61:1-2, 10-11; I తెస్స 5: 16-24; యోహాను 1 : 6-8, 19-28

మొదటిపటనములో, శుభవార్తప్రకటన, బందీలకువిముక్తి అనుదైవకార్యమును కల్గియుండి రాబోవువానిని గూర్చి యెషయప్రవక్త ప్రవచిస్తున్నాడు. సువిశేషపటనములో ఈలోకమునకు వెలుగైనున్నవాని రాకనుగూర్చి బప్తిస్మయోహానుగారు ప్రవచిస్తున్నారు.

గత ఆదివారముకూడా యోహానుగూర్చి, అతని జీవితము, భోధనలగూర్చి ధ్యానించియున్నాము. ఈ రోజుకూడా, బప్తిస్మ యోహానుగూర్చి సువిషేశములో వింటున్నాము. అతనుఎవరో, ఎవరుకాదో సుస్పష్టముగా ఈరోజు తెలుసుకోవచ్చు. మొదటిగా, ఎలియావలె దుస్తులు ధరించినప్పటికినీ(మా 1:6; 2 రా. 1:8), ఎలియావలె పశ్చాత్తాపము, తీర్పుగురించి ప్రకటించినప్పటికిని (1రా. 18:21; 2 రా.ది. 21:12-15), యోహాను పరలోకమునుండి తిరిగివచ్చిన ఎలియాకాదు(2 రా. 2:11). అయితే, యోహాను శారీరకముగా ఎలియాకానప్పటికిని, అతడు ఎలియాఆత్మయును, శక్తియునుకలిగి (లూకా 1:17; మలాకి 3: 23-24) దైవకార్యమును పరిపూర్ణముచేయుటకు పంపబడినవాడు. యోహాను దేవునివాక్యమును ప్రకటించినప్పటికిని, ద్వి.కాం. 18: 15-19 లో మోషేప్రవచించిన ప్రవక్తయునుకాదు. తల్లిగర్భమునుండియే పవిత్రాత్మతో అభిషిక్తుడైనప్పటికిని, అతను మెస్సయ్య కాదు (లూకా 1: 15,44).


Wednesday, December 7, 2011

Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary

Wish you all a very happy feast of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary
Solemnity of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary
Mary prepared herself, patiently waiting
"The most Blessed Virgin Mary was, from the first moment of her conception, by a singular grace and privilege of almighty God and by virtue of the merits of Jesus Christ, Savior of the human race, preserved immune from all stain of original sin." (Pius IX, Ineffabilis Deus, 1854).


Thursday, December 1, 2011

Capuchins in India

CAPUCHINS IN INDIA (1632-2009):
A HISTORICAL READING IN RETROSPECT

- Benedict Vadakkekara

History is, to put it simply, something more than an orderly narration of some past events. It is in fact a study of the past or is the result of our attempts at understanding the past. A survey of the nearly four centuries of pastoral and social service that the Capuchin friars have uninterruptedly been carrying out in India not only spotlights the transforming results of their presence but also reflects to a great extent the methodological and ideational principles underpinning the Church’s coeval apostolic activities. If formerly in the historical narratives of local Churches pastoral agents were the protagonists, latterly the local community and its leadership tend to occupy the centre stage. In the ultimate analysis the history of the Capuchin Order in India is very much a story of the participation of local communities, as proven by examples galore. It was the generosity and benevolence of the diocesan authorities of Mangalore that actually paved the way for the opening of the noviciate house of Monte Mariano. The same may be said of the Diocese of Kollam regarding the foundation of St Anthony’s Friary. While Amalashram of Tiruchirappalli imparted a thoroughly native colouring to the Indian Capuchins, Assisi Ashram of Bharananganam stands as a lasting monument to the goodwill of the people towards the friars. Calvary Ashram of Thrissur would not have had its identity but for its place in the hearts of the people of the locality.


Waiting Patiently

Not long ago I was waiting in King’s Cross station in London for a train to Scotland. There was quite a delay, and the train was over an hour late when it finally left. When I got on, I found a seat opposite a man many years older than me. I had a good moan to him about the delay, but what he said to me in reply made me stop and think. He knew he had to wait, he said, and that he had the choice of waiting patiently, or waiting impatiently, At his age he said, waiting patiently came quite easily, and he used the time to get himself ready for seeing his daughter and his grandchildren.