Saturday, December 17, 2011

నాలుగవ దినము: 19 డిశంబర్ 2011 : ప్రభువు మనకోసం అవమానకర జీవితమును జీవించాడు

నాలుగవ దినము: 19 డిశంబర్ 2011
ప్రభువు మనకోసం అవమానకర జీవితమును జీవించాడు

ధ్యానాంశం: అప్పుడే జన్మించిన రక్షకుని కనుగొనడములో సహాయపడుటకు దేవదూత గొల్లలకు ఇచ్చిన ఆనవాలు అతని వినయ విధేయతలను సూచిస్తుంది. 'సమస్త ప్రజలకు పరమానందము కలిగించు శుభ సమాచారమును మీకు వినిపించెదను. నేడు దావీదునగరమున మీకు ఒక రక్షకుడు పుట్టెను. ఆయన క్రీస్తు. ప్రభువు. శిశువు పొత్తి గుడ్డలలో చుట్టబడి పశువుల తొట్టిలో పరుండ బెట్టి ఉండుట మీరు చూచెదరు. ఇదే మీకు ఆనవాలు'.

ఆయన ఇతర నవ శిశువులవలెగాక, ఒక పశువుల పాకలో జన్మించెను. పేదరికములో పుట్టాడు. ఇలా తన అణకువతను, నమ్రతను, వినయ విధేయతలను, నిగర్వమును చాటుకున్నాడు. ఆయన ఆహంకారులను నాశనము చేసి, వినయ విధేయతలు గలవారిని లేవనెత్తుటకు జన్మించాడు.

రక్షకుడు అనేక అవమానములకు గురికావలసి ఉంటుందని ప్రవక్తలు ప్రవచించియున్నారు . అలాగే ఆయన ఎన్నో అవమానములను పొందియున్నాడు. ఆయనను త్రాగుబోతు అని, దైవదూషనము చేసాడని నిందించారు. ఆయన అనుచరులలోని ఒకడే ఆయనను అప్పగించాడు. ఆయనపై ఉమిసారు, ఆయన ముఖమును మూసి గ్రుద్దుచూ హేళన చేసారు. భటులు ఆయనను పిడికిళ్ళతో గ్రుద్దారు, ముండ్ల కిరీటమును ఆయన తలపై పెట్టారు. కఱ్ఱతో తలపై మోదారు. ఇలా ఎన్నో విధాలుగా ఆయనను పరిహసించారు. ఒక దొంగావానివలె ఆయనను సిలువ వేసారు.

ప్రార్ధన: ఓ ప్రియ రక్షకుడైన ప్రభువా! నా మీదగల ప్రేమ చేత, నీవు ఎన్నో అవమానములను, నిందలను, భాదలను, శ్రమలను పొందియున్నావు. కాని, నేను మాత్రం, నీ కొరకు ఒక మాట గాని, ఒక అవమానాన్ని గాని భరించలేకున్నాను. నేను పాపిని. నీ శిక్షకు అర్హుడను. అయినప్పటికిని, నన్ను క్షమించండి, నీ కరుణను చూపుమని వేడుకొంటున్నాను. ఇక మిమ్ములను అవమానించను, నినదించను, ద్వేషించను. ప్రభువా! నేను మిమ్ములను ప్రేమిస్తున్నాను. మీ కొరకు ప్రతీ అవమానాన్ని భరించే శక్తిని, అనుగ్రహాన్ని దయచేయండి.

ఓ మరియమ్మగార! నాకొరకు ప్రభువును ప్రార్ధించండి.

No comments:

Post a Comment