Thursday, December 15, 2011

ఆగమనకాల నాలుగవ ఆదివారము, Year B

ఆగమనకాల నాలుగవ ఆదివారము, Year B
18 December 2011
2 సా. 7: 1-11,16; రోమీ. 16:25-27; లూకా 1:26-38

ఈనాటి పటనాలు ఒక గొప్పవిషయాన్ని స్పష్టంచేస్తున్నాయి. దేవుడు మనందరికీ ఒక్కొక్క ప్రణాళికను ఈర్పాటు చేసియున్నాడు. మరియు, ఆ ప్రణాళిక తప్పక నెరవేరుతుంది. మన హృదయాలలో నిజమైన శాంతి నెలకొనాలంటే, దేవుని ప్రణాళిక, మన ప్రణాళిక కావాలి - పరలోక జపములో ప్రార్దిస్తున్నట్లుగా, ''మీ చిత్తము నెరవేరును గాక!''

దావీదు మాహారాజు దేవాలయమును నిర్మించుటకు నిర్ణయించుకొన్నాడు. అది తన ఆలోచనగా, ప్రణాళికగా భావించాడు. కాని, అది దైవ ప్రణాళిక: ''ప్రభువు ఇల్లు కట్టనియెడల దానిని కట్టినవారిశ్రమ వ్యర్ధమగును'' (కీర్తన 127:1). దావీదును, అతని వంశమును నిత్యకాలము నిలచే ఆలయముగా మరియు మెస్సయ్యజన్మించే ఆలయముగా నిర్మించాలనేది దేవుని ఆలోచన, ప్రణాళిక! దేవుని ''మాస్టర్ ప్లాన్'' విశ్వసృష్టితోనే ఆరంభమైనది. రక్షణ ప్రణాళికను ఏదేను తోటలోనే ఏర్పాటుచేసియున్నాడు - ''స్త్రీ మరియు ఆమె సంతతి'' (ఆ.కాం.3). ఈ ప్రణాళిక పరిపూర్తికి ఆరంభం ఈనాటి సువిశేష పటనములో చూస్తున్నాము. ''దావీదు వంశస్తుడగు యోసేపునకు ప్రధానము చేయబడిన కన్యక మరియమ్మయొద్దకు దేవుడు గబ్రియేలుదూతను పంపెను'' (లూకా 1:26-27). దేవుని ప్రణాళిక సారాంశం లూకా 1: 31-33 వచనాలలో చూస్తున్నాము.

ఈనాటి సువిశేష పటనాన్ని ధ్యానిద్దాము:


లూకా 1:26-27:
ఈ ఆలోచనే అప్పటి వారికి ఒక పరిహాసముగా తోచియుండవచ్చు. ఎందుకనగా, గలిలయ తృణీకరించబడిన పట్టణము. ''గలిలయనుండి ఏ ప్రవక్తయు రాడు'' (యోహాను 7:52), ''నజరేతునుండి ఏదైనా మంచి రాగలదా?'' (యోహాను 1:46). దేవుని ఆలోచనలు, ప్రణాళికలు వేరుకదా! ఆయన గలిలయపట్టణమునుండియే, ప్రవక్తలందరిలో గొప్ప ప్రవక్తను ఎన్నుకొంటున్నాడు. ఈ విధముగా, ప్రవక్తల ముఖ్యముగా యెషయ ప్రవక్త ప్రవచనాలు నేరవేర్చబడుతున్నాయి. దావీదువంశస్తుడగు యోసేపునకు 'ప్రధానము' చేయబడిన మరియమ్మ అనుకన్యకకు శుభసందేశాన్ని అందించుటకు గబ్రియేలుదూత పంపబడెను. ఇక్కడ గమనించవలసిన విషయం: మరియమ్మ కన్యక. 'ఆమె ఏ పురుషుని ఎరుగకపోవడం'(లూక 1:34). ఆమె ప్రధానము (engagement) చేయబడిన కన్యక. ఇంకను వివాహము జరగలేదు. చట్టప్రకారముగా, భవిష్యత్తులో తన భర్తతో ఉండవలసినది. ఈ పరిస్థితినుండి బయటపడాలంటే విడాకులు అవసరం (మత్తయి 1:19). ఆ కాలములో ప్రధానము జరిగిన తర్వాత, ఇరువురు శారీరక సంబంధమును కలిగియుండవచ్చు. కాని, మరియ యోసేపుల విషయములో అలా జరగలేదు. దేవునియందు పరిపూర్ణముగా, పరిశుద్ధముగా జీవించుటకు నిర్ణయించుకొని ఉన్నారు. సాధారణముగా, 'ప్రధానము' సమయం పన్నెండ్రు మాసాలు ఉండేది.
'ఆరవమాసము' యోహాను గర్భమందు పడిన తర్వాత ఆరవమాసము. ఇశ్రాయేలుప్రజలు, మెస్సయ్యకోసం, ఎంతోకాల ఎదురుచూపు తర్వాత, దేవుని ప్రణాళిక ఇప్పుడు వేగముగా జరగడం చూస్తున్నాం. దేవుని శుభసందేశం గబ్రియేలుదూతద్వారా పంపడుతుంది. గబ్రియేలుదూత, గలిలయలోని నజరేతునగరమునకు పంపబడెను.

లూకా 1:28: ''అనుగ్రహ పరిపూర్ణురాలా! నీకు శుభము. ఏలినవారు నీతో ఉన్నారు''. మరియ 'అనుగ్రహ పరిపూర్ణురాలు'. ప్రతీ స్త్రీ మెస్సయ్యకు తల్లి కావాలని కోరుకొనేది. కాని, అందరి స్త్రీలలోకెల్ల మారుమూల నజరేతులోనున్న మరియను దేవుడు ఎన్నుకొన్నాడు. భర్తను ఎరుగక జన్మనివ్వడం సమాజములో అవమానకరమని మనందరికీ తెలిసిన విషయమే! ఆ అవమానాన్ని భరించుటకు 'ఏలినవారు ఆమెతో ఉన్నారు'. ఆమె గర్భమునుండి సంపూర్ణ మానవత్వం-దైవత్వం కలిగిన దేవుని కుమారుడు జన్మించవలసియున్నది. మరియ జీవితములో జరగబోయే ప్రతీ కార్యములో ఆమెతో ఉంటాడని, దేవుడు అభయాన్ని ఇస్తున్నాడు.

లూకా 1:29: ''మరియ కలత చెందినది''. దేవుని శుభవచనాలకు అర్ధ మేమిటోయని ఆలోచించింది. తననుండి దేవుడు ఏదో గొప్ప విషయాన్నే కోరుతున్నాడని ధ్యానించి ఉంటుంది. ఇంతకుముంది ఇలాంటి దర్శనాలను పొందిన సంఘటనలు ఆమె మదిలో మెదలి ఉంటాయి (ఆ.కాం. 18:10-15; న్యాయాధిపతులు 13:3-5,9).

లూకా 1:30: ''మరియమ్మా! భయపడకుము. నీవు దేవుని అనుగ్రహమును పొందియున్నావు. ఇదిగో! నీవు గర్భమును ధరించి కుమారుని కనిదెవు. ఆ శిశువునకు 'యేసు' అని పేరు పెట్టుము. దేవుని అనుగ్రహమనేది మనపైగాని, మన కార్యాలపైగాని ఆధారపడదు. దేవుని అనుగ్రహం ఒక వరం. ఆ వరాన్ని, ఆ అనుగ్రహాన్ని మరియమ్మ పొందియున్నది. మరియ ఒక కన్యకగా గర్భము ధరించవలసియున్నది. ఎందుకన, పవిత్రాత్మ ఆమెపై వేంచేయును. యెషయ 7:14 వచనం గుర్తుకు వస్తుంది: ''యువతి గర్భవతియై ఉన్నది. ఆమె కుమారుని కని అతనికి ఇమ్మానుయేలు (దేవుడు మనతో ఉన్నాడు) అని పేరు పెట్టును. 'యేసు' అనగా 'యహోవా రక్షణ'.

లూకా 1:32-33: గబ్రియేలుదూత జన్మించబోయేవాడు ఎలాంటివాడో తెలియపరుస్తుంది: ''మహనీయుడు, మహోన్నతుని కుమారుడని పిలువబడును, ప్రభువగు దేవుడు, తండ్రియైన దావీదు సింహాసనమును ఆయనకు ఇచ్చును, ఆయన సర్వదా యాకోబు వంశీయులను పరిపాలించును, మరియు ఆయన రాజ్యమునకు అంతమే ఉండదు.''

లూకా 1:34: ''నేను పురుషుని ఎరుగనుకదా! ఇది ఎట్లు జరుగును?'' మరియమ్మ అమాయకత్వం కనిపిస్తుంది. ఇదంతయు కూడా పవిత్రాత్మ దేవుని శక్తి వలన జరుగును.

లూకా 1:35: పవిత్రాత్మ వలన గర్భము! మానవుని ఆలోచనలకు అందనటువంటిది. ఇది మానవ శక్తితో జరిగేది కాదు. కాని, దేవుని మహోన్నతమైన పవిత్రాత్మ శక్తి వలన జరిగెడి రక్షణ ప్రణాళిక. అందుమూలముననే, జన్మించేవాడు, మహోన్నతుని కుమారుడు, దేవుని కుమారుడు అని పిలువబడును. ఈవిధముగా, రాబోవువాని జన్మ అద్భుతమైనదని మరియు ఆ రాబోవువాడు మెస్సయ్య అని తెలియుచున్నది.

లూకా 1:36-37: ఎలిశబెతమ్మ ముసలిప్రాయములో గర్భము ధరించడముగూర్చి వింటున్నాం. ఇప్పుడు ఆరవమాసము. మరియమ్మకు తప్పక ఈ విషయం తెలుసు. కాని, ఆమె ఆశ్చర్యపడకపోయిఉండవచ్చు. కాబట్టి, గబ్రియేలు దూత దీనిని కేవలం ఒక వార్తగా కాకుండా, ఆ ఇరువురి (యోహాను మరియు యేసు) జన్మల ప్రాముఖ్యతను గూర్చి తెలియపరస్తుంది. దేవుని వాక్యము శక్తివంతమైనది, ఫలవంతమైనదని తెలుస్తున్నది. మరియమ్మకు దూతద్వారా అందిన దేవుని వాక్యముకూడా తప్పక నేరవేరునని నిరూపితమగుచున్నది. యుక్తవయస్సులోనున్న మరియకు ఇది ఒకపెద్ద విధియే! అందుకే ఎలిశబెతమ్మను గూర్చి చెప్పడము వలన మరియపట్ల దేవుని కరుణ, దయ, స్పష్టమగుచున్నది. ''దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏదియు లేదు'' అని ధ్యానించుదాం!

లూకా 1:38: ''ఇదిగో! నేను ప్రభువుదాసిరాలను. నీ మాటచొప్పున నాకు జరుగునుగాక!'' దేవుడు తనని ఎందుకు ఎన్నుకొన్నాడో మరియ జవాబుద్వారా నిరూపితమగుచున్నది. దేవుడు మరియను అనుగ్రహించాడు; ఆమె ప్రభువు దాసిరాలు. మరియ దేవుని చిత్తానికి తననుతాను పరిపూర్ణముగా సమర్పించుకొన్నది. పరిపూర్ణమైన విధేయతను చూపించింది. అసాద్యమైనది తననుండి కోరబడినది. కాని, దేవునికి అసాద్యమైనది ఏదియు లేదని మరియమ్మ విశ్వసించినది. దేవుని ప్రణాళికయే, తన ప్రణాళికగా భావించింది. మరియగర్భం నిత్యకాలమునిలచే, మరియు దేవుడే స్వయముగా ఏర్పాటుచేసికొన్న దేవుని దేవాలయము. దేవుని ఆలోచన, ప్రణాళిక సజీవమైనది! ఇదంతయు మనరక్షణ నిమిత్తమేనని మనం మరువకూడదు సుమా!

మనముకూడా మరియవలె క్రీస్తుకు ఈ లోకములో జన్మనివ్వాలి. మన హృదయాలు ఆయనకు ఆలయాలు కావాలి. ఆయన నిత్యకాలము మనలో నివసించాలి. పునీత పౌలుగారి వాక్యాలను గుర్తుకు చేసుకొందాం: ''ఆయనతో ఏకత్వము వలన మీరును అందరితో కలసి ఒక గృహముగా నిర్మింపబడుచున్నారు. అందు దేవుడు తన ఆత్మద్వారా నివసించును (ఎఫే 2:22). ''మనము ఈ భూమిమీద జీవించు ఈ గుడారము, అనగా మన భౌతిక దేహము శిధిలమగును. అప్పుడు మన జీవమునకై దేవుడు పరలోకమున ఒక గృహమును ఒసగును. అది చేతులతో చేసినది కాదు. అది ఆయనచే నిర్మింపబడినదే. పైగా నిత్యమైనది'' (2 కొరి 5:1).

No comments:

Post a Comment