Friday, July 19, 2013

16 వ సామాన్య ఆదివారము, YEAR C, 2013

16 వ సామాన్య ఆదివారము, YEAR C, 2013
ఆ.కా. 18:1-10; కొలొస్సీ 1:24-28; లూకా 10:38-42

ఈనాటి మొదటి మరియు సువిశేష పఠనాలు ఒక అతిధిని ఏవిధముగా ఇంటికి ఆహ్వానించి, గౌరవ మర్యాదలు చేస్తామో తెలియజేస్తూ ఉన్నాయి. అబ్రహాము తన గూడారము చెంతకు వచ్చిన వారికి తన ఉదార స్వభావాన్ని చూపిస్తున్నాడు. యేసు ప్రభువు మార్త, మరియమ్మల ఆతిధ్యాన్ని స్వీకరిస్తూ ఉన్నాడు. ఈ రెండు సంఘటనలు కూడా చాలా దగ్గరి సంబందాన్ని కలిగి ఉన్నాయి. ముగ్గురు వ్యక్తులు తన గూడారము చెంతకు సమీపిస్తుండగా, అబ్రహాము వారికి ఎదురెళ్ళి, వారిని ఆహ్వానిస్తున్నాడు. వారికి తన ఆతిధ్యాన్ని స్వీకరించవలసినదిగా ప్రార్ధిస్తూ ఉన్నాడు. అబ్రహాము తన ఆతిధ్యము ద్వారా తన సేవాతత్వాన్ని చూపించాడు. యేసు మార్త, మరియమ్మల ఆహ్వానాన్ని స్వీకరించి, వారి ఇంటికి అతిధిగా వెళ్ళారు. మనం "అతిధి దేవోభవ" అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. అంటే మన సంస్కృతి ప్రకారం, మన ఇంటికి వచ్చే వ్యక్తిని  దేవునిగా భావిస్తాము. వచ్చిన వారికి దగ్గర ఉండి అన్ని అతిధి మర్యాదలు చేస్తూ ఉంటాము. ఆ దేవుడే స్వయముగా మన అతిధి మర్యాదలు స్వీకరించడానికి వచ్చాడు అని భావిస్తాము. అతిధులను స్వీకరించి వారికి పరిచర్యలు చేసే ప్రతి వ్యక్తిలో కూడా మనం అబ్రహామునకు ఉన్న సేవాతత్వాన్ని చూస్తూ ఉన్నాము.

అయితే ఆనాడు, ఆ ముగ్గురు వ్యక్తులు కూడా గూడారము చెంతకు వచ్చిన విధముగా, ఈ రోజు దేవుడే మన మధ్యకు వస్తూ ఉన్నారు. ఆయనను మన క్రైస్తవ సంఘములో చూడగలగాలి. ఆయనను మనం గుర్తించగలగాలి. ఆయన ఎల్లప్పుడూ మన మధ్యలోనే ఉన్నారు. ఆయన మన చుట్టూ ఉన్న బీదవారిలో, చిన్నవారిలో, రోగులలో, పరదేశీయులలో, మనం చిన్నచూపు చూసే వారిలో... ఉన్నాడు. ఆయన ప్రతీ రోజు మన హృదయ ద్వారాన్ని తట్టుచూనే ఉన్నాడు. ఆయన మనతో ప్రతీ రోజు చెప్పే మాట, "ఈ చిన్న వారిలో ఏ ఒక్కరికి మీరు గ్రుక్కెడు మంచి నీళ్ళు ఇచ్చినను, అది మీరు నాకు చేసినట్లే" అని చెప్పుచూ ఉన్నాడు. కనుక, ప్రేమగల దేవుడు, మనల్ని తనకు సేవచేయమని మరియు మన సహోదరి సహోదరుల సేవలో తరించమని మనలను పిలచుచున్నాడు.

యేసుపట్ల మార్తమ్మ యొక్క అతిధి మర్యాదలను మనం వినియున్నాము. ఆమె యేసుకి దగ్గరగా ఉండి అన్ని విషయాలను చూస్తూ, ఆయనకు ఏమి లోటు లేకుండా సేవలు చేస్తూ ఉన్నది. యేసు వారి ఇంట్లో ఎలాంటి ఇబ్బంది పడకూడదు అనే విధముగా ఆమె ఆయనకు పరిచర్యలు చేసింది. మరియు మార్తమ్మ సోదరి అయిన మరియమ్మ యేసు పాదాల చెంత కూర్చొని ఆయన చెప్పే మాటలను శ్రద్ధగా వింటూ ఉన్నది. యేసు, మార్తమ్మ అనేక పనులతో సతమవుతున్నదని గ్రహించి, ఆమెను మందలిస్తూ ఉన్నాడు. మరియమ్మ చేసేది గొప్ప పనిగా చెప్పుచున్నాడు. ఇక్కడ మనం ఒక విషయాన్ని గమనించాలి. మొదటగా, ఇంటికి వచ్చిన అతిధికి సేవచేసి, వారికి కావలసినవన్నీ సమకూర్చి, వారిని సంతృప్తి పరచడం, రెండవదిగా, వారితో సమయాన్ని గడపడం. అనగా వారి కష్ట సుఖాలను పంచుకోవడం. మనం వారితో సమయాన్ని వెచ్చించలేనప్పుడు, వారి బాగోగులు తెలుసుకోలేనప్పుడు, మనం వారికి చేసే సేవ, వృధాగా పోతుంది. యేసు మరియమ్మ చేసినది ఉత్తమ మైనదని అన్నాడు. ఆమె దేవుని కుమారుని చెంత కూర్చుండి, ఆయన వాక్కును వింటూ ఉన్నది. వాక్కును ఆలకించిన మరియమ్మ, యేసును తన హృదయములోనికి, జీవితములోనికి స్వీకరించినది.

మనం ప్రభు వాక్కును విని, ఆయనను అంగీకరించగలగాలి. మనం విన్న వాక్కులే, మనలను సేవామార్గమునకు నడిపిస్తాయి. మనం నమ్మిన విషయాలను మన క్రియల రూపములో చూపించగలుగుతాము. యేసు తండ్రి దేవుని ప్రేమను అంగీకరించాడు. తండ్రి చిత్త ప్రకారం, తన జీవితములో ముందుకు సాగాడు. పాపాన్ని, మరణాన్ని జయించాడు. మనకు రక్షణను ప్రసాదించాడు.


మరియ మార్తలు యేసును ఎలా తమ ఇంటికి ఆహ్వానించారో, ఆ ప్రభువును మనం  మన జీవితాలలోనికి ఆహ్వానిద్దాం. దివ్య పూజా బలిలో, మనం అర్పించే కానుకలను స్వీకరించి, తిరిగి తనను తానే మనకు బలిగా అర్పిస్తున్నాడు. కనుక, ఆయనను స్వీకరించి, ఆయన వాక్కును ఆలకించి, సేవా భావముతో, మన తోటి వారిని గౌరవిస్తూ, జీవించుదాం.

No comments:

Post a Comment