Sunday, June 10, 2012

12 వ సామాన్య ఆదివారం, 24 జూన్ 2012


12 వ సామాన్య ఆదివారం, 24 జూన్ 2012
యెష 49 :1-6, అ.కా. 13:22-26. లూకా 1:57-66,80

వెలుగుకు సాక్ష్యమిద్దాం!

ఈ రోజు బాప్తిస్మ యోహాను జననాన్ని తిరుసభ కొనియాడుచున్నది.  యోహాను ప్రవక్తలలో గొప్పవాడు. పవిత్రాత్మ దేవుడు తన ద్వారా ప్రవక్తల ప్రవచనాలను పరిపూర్ణం చేసాడు.  యోహాను వెలుగునకు సాక్ష్యమీయ వచ్చాడు. "నీవు ఎవరిపై ఆత్మ దిగివచ్చి ఉండుటను చూచెదవో ఆయనయే పవిత్రాత్మతో జ్ఞానస్నానమును ఇచ్చువాడు.  ఇప్పుడు నేను ఆయనను చూచితిని. ఆయనయే దేవుని కుమారుడు అని నేను సాక్ష్యమిచ్చుచున్నాను" (యో 1:33-34).  యోహాను ప్రవక్తలలో చివరి ప్రవక్త.  ప్రవక్తల ద్వారా దేవుడు ప్రజలకు రక్షణ నమ్మకాన్ని కలిగిస్తాడు. ప్రవక్తలు దైవ ప్రజల రక్షణను బోధిస్తారు. ప్రవక్తలు దేవునిచేత అభిషేకించబడినవారు.

ఈనాటి మొదటి పటనంలో వింటున్నాం: "నేను తల్లి కడుపున పడినప్పటినుండియు ప్రభువు నన్నెన్నుకొని తన సేవకునిగా నియమించెను" (యెష 49:1).  ఈ వాక్యం మనకు బయలుపరచు విషయమేమనగా, మనం జన్మించకమునుపే, దేవుడు మనలను మన పిలుపును ఎన్నుకొని యున్నాడు.  ఈ విషయం యిర్మియా విషయములో (యిర్మియా 1:5), బాప్తిస్మ యోహాను విషయములో (లూకా 1:15), యేసు విషయములో (లూక 1:31), పౌలు విషయములో (గలతీ 1:15) నిరూపితమైయున్నది.  "అతడు నాకు పదునైన కత్తివంటి వాక్కునొసగెను" (యెష 49:1).  ప్రవక్తలు దేవుని వాక్కును ప్రవచించారు. దైవ ప్రజలు ఆలకించారు. వారు ప్రవక్తలద్వారా, దైవ సందేశమును వినియున్నారు. దేవుని వాక్కు ఆత్మ యొసగు ఖడ్గము(ఎఫే 6:17).  దేవుని వాక్కు సజీవమును, చైతన్య వంతమునైనది.  అది కత్తివాదరకంటే పదునైనది.  జీవాత్మల సంయోగ స్థానము వరకును, కీళ్ళ మజ్జ కలియువరకును అది చేధించుకొని పోగలదు.  మానవుల హృదయములందలి ఆశలను, ఆలోచనలను అది విచక్షింపగలదు (హెబ్రీ 4:12). ప్రభువు యెషయాతో "యిస్రాయేలు! నీవు నా సేవకుడవు" అని చెప్పాడు.  దేవుడు తన ఇస్రాయేలు ప్రజలతో పలుకుచున్నాడు.  వారి చివరి ధ్యేయం అన్యులకు వెలుగును మరియు రక్షణను భూధిగంతముల వరకు తీసుకొని రావడం (చదువుము ఆ.కాం. 22:17-18).

11 వ సామాన్య ఆదివారం, 17 జూన్ 2012


11 వ సామాన్య ఆదివారం, 17 జూన్ 2012
హేజ్కేయేలు 17: 22-24, కీర్తన 91, 2 కొరింతు 5:6-10, మార్కు 4:26-34
దైవ సమయం

మనమంతా తక్షణమే పనులు జరిగిపోవాలన్న శకంలో ఉన్నాం.  సమాచార విప్లవం, ఆధునిక పరికరాలతో క్షణాల్లో అటువైపు ఉన్న ఖండాల వారితో మాట్లాడుతూ, పనులు చేస్తున్నాము, చేపించుకొంటున్నాము.

మాది ఒక చిన్న గ్రామం.  నా బాల్యములో దగ్గరిలో ఉన్న పట్టాణానికి వెళ్ళడానికి ఐదు కిలోమీటర్లు నడసి బస్సు ఎక్కేవాళ్ళం.  కొన్ని సం,,రాలకు మా ఊరికే బస్సు వచ్చింది.  తర్వాత ఆటోల ప్రభావం.  అందరికి సమయం విలువ తెలిసి పోయింది.  ఫలితం - అసహనం, ఇతరుల కోసం ఎదురు చూడలేకపోవటం.

కలుపు గింజలు మొలకెత్తి పెరిగి, పెద్దవి అయ్యేవరకు యజమాని ఎలా ఎదురుచూశాడో, ప్రేమగల దేవుడు మన కోసం అలా ఎదురుచూస్తున్నాడు.  దేవుడు కోపగించడానికి, శిక్షించడానికి తొందరపడడు, వేచిచూస్తాడు, పాపి పశ్చాత్తాపానికి మరో అవకాశం  ఇస్తాడు.  మన లోపాలతో భరిస్తాడు.  పరితాప హృదయం కోసం ఎదురుచూస్తాడు.  మనంకూడా దైవస్వభావంలో పాలుపంచుకోవాలి. ప్రభువు మనస్తత్వాన్ని కలిగి ఉండాలి (ఫిలిప్పీ 2:5).

Tuesday, June 5, 2012

క్రీస్తు దివ్య శరీర రక్తముల పండుగ, 10 జూన్ 2012


క్రీస్తు దివ్య శరీర రక్తముల పండుగ, 10 జూన్ 2012
నిర్గమ 24: 3-8; హెబ్రీ. 9:11-15;  మార్కు 14:12-16, 22-26

Fr. John Antony OFM Cap.

వారిని పుష్టికర ఆహారముతో పోషించి, రాతి నుండి రాబట్టిన తేనెతో నేను వారిని సంతృప్తి పరచితిని   -   కీర్తన 81:16

ఒక సంఘటన, దాని స్మరణ, వర్తమానములో ఆచరణ. అదే పండుగ. అలా జరిగితేనే ఉంటుంది అది నిండుగా. క్రీస్తు దివ్య శరీర రక్తముల పండుగ దినమున మనం ఏ సంఘటన స్మరించుతున్నామో, ఏ సందేశమును ఆచరించాలనుకొంటున్నామో, ఒక సారి ధ్యానించుదాం!


ఈనాటి మొదటి పఠనములో (నిర్గమ 24: 3-8) ఇశ్రాయేలీయులు కానాను దేశమున (వాగ్ధత్త భూమిలోనికి) ప్రవేశించే ముందు, దేవుడు వారితో చేసికొన్న ఒప్పంద (ఒడంబడికను) గూర్చి వినియున్నాము. ఇశ్రాయేలు ప్రజలు దేవుని మాట వినుచు, దాని ప్రకారం నడచుకొంటూ, వాగ్ధాన భూమిలో దేవుని ప్రజలుగా నియమనిబంధనలకు బద్దులమై జీవిస్తామని ముక్తకంఠముతో సమాధానమిస్తున్నారు.  దేవునికి, దేవుని ప్రజలకు మధ్య కుదిరిన సయోధ్యకు గుర్తుగా మోషే వధింపబడిన జంతువుల రక్తాన్ని ప్రోక్షించి, ఆ ఒడంబడిక అమలులోనికి వచ్చినట్లు ప్రకటిస్తున్నాడు. చిందిన ఒక జంతువు రక్తము దీనికి సాక్ష్యము. అంటే రక్తం జీవమునకు గుర్తు.  ఆ జీవమునకు మూలాకారకుడైన దేవుని సాక్షిగా కుదిరిన ఒప్పందం.  ఇది ఒక నాటి మాట.Sunday, June 3, 2012

పరమ పవిత్ర త్రిత్వైక దేవుని మహోత్సవము


పరమ పవిత్ర త్రిత్వైక దేవుని మహోత్సవము
ద్వితీ.కాం.4 :32-34,39-40; రోమీ 8:14-17; మత్త 28:16-20

Fr. Inna Reddy OFM Cap

మనం చిన్నతనములో ఉన్నప్పుడు మన తాత అమ్మమ్మ లేక నాయనమ్మలు మనకు సిలువ గుర్తు ఏవిధముగా వేయాలో నేర్పించారు.  దాని అర్ధం మనకు తెలియక పోయిన, అది అర్ధం కానప్పటికిని వారు చెప్పింది నేర్చుకొన్నాము.  తరువాత సత్యోపదేశం నేర్చుకొన్నప్పుడు, దేవునిలో ముగ్గురు వ్యక్తులు ఉన్నారని, వారే పిత, పుత్ర, పవిత్రాత్మ అను ముగ్గురు వేరువేరు వ్యక్తులు అయినప్పటికిని ఒకే దేవునిగా లేక వ్యక్తిగా ఉన్నాడు అని తెలుసుకొన్నాము.  ఇదే త్రిత్వైక దేవుని మహిమ అని గుర్తించి యున్నాము.  కాని, తరువాత మనం జీవితములో ఎదిగే కొద్ది, మన జీవితములో పిత, పుత్ర, పవిత్రాత్మ దేవునితో బంధాన్ని ఏర్పరచుకొని, చివరకు త్రిత్వైక  దేవుడే మన జీవితానికి పున్నాదిగా నిలుస్తూ ఉన్నాడు.  ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని మన గ్రహించాలి.  అదే, ఈ త్రిత్వైక దేవుని ముగ్గురు వేరువేరు వ్యక్తులు కాని, ఒకే దేవుడు అను పరమరహస్యాన్ని మనం మానవుని తెలివి తేటలతో అర్ధం  చేసుకోలేము అని గ్రహించి, మన హృదయముతో ఆయనను అంగీకరించి, విశ్వసించి, ఆయన అనుభూతిని పొందగలగాలి.  ఆ త్రిత్వైక దేవుని ప్రేమ బంధములో జీవించినప్పుడు మాత్రమే, అది మనకు సాధ్యపడుతూ ఉంది.