Sunday, June 10, 2012

12 వ సామాన్య ఆదివారం, 24 జూన్ 2012


12 వ సామాన్య ఆదివారం, 24 జూన్ 2012
యెష 49 :1-6, అ.కా. 13:22-26. లూకా 1:57-66,80

వెలుగుకు సాక్ష్యమిద్దాం!

ఈ రోజు బాప్తిస్మ యోహాను జననాన్ని తిరుసభ కొనియాడుచున్నది.  యోహాను ప్రవక్తలలో గొప్పవాడు. పవిత్రాత్మ దేవుడు తన ద్వారా ప్రవక్తల ప్రవచనాలను పరిపూర్ణం చేసాడు.  యోహాను వెలుగునకు సాక్ష్యమీయ వచ్చాడు. "నీవు ఎవరిపై ఆత్మ దిగివచ్చి ఉండుటను చూచెదవో ఆయనయే పవిత్రాత్మతో జ్ఞానస్నానమును ఇచ్చువాడు.  ఇప్పుడు నేను ఆయనను చూచితిని. ఆయనయే దేవుని కుమారుడు అని నేను సాక్ష్యమిచ్చుచున్నాను" (యో 1:33-34).  యోహాను ప్రవక్తలలో చివరి ప్రవక్త.  ప్రవక్తల ద్వారా దేవుడు ప్రజలకు రక్షణ నమ్మకాన్ని కలిగిస్తాడు. ప్రవక్తలు దైవ ప్రజల రక్షణను బోధిస్తారు. ప్రవక్తలు దేవునిచేత అభిషేకించబడినవారు.

ఈనాటి మొదటి పటనంలో వింటున్నాం: "నేను తల్లి కడుపున పడినప్పటినుండియు ప్రభువు నన్నెన్నుకొని తన సేవకునిగా నియమించెను" (యెష 49:1).  ఈ వాక్యం మనకు బయలుపరచు విషయమేమనగా, మనం జన్మించకమునుపే, దేవుడు మనలను మన పిలుపును ఎన్నుకొని యున్నాడు.  ఈ విషయం యిర్మియా విషయములో (యిర్మియా 1:5), బాప్తిస్మ యోహాను విషయములో (లూకా 1:15), యేసు విషయములో (లూక 1:31), పౌలు విషయములో (గలతీ 1:15) నిరూపితమైయున్నది.  "అతడు నాకు పదునైన కత్తివంటి వాక్కునొసగెను" (యెష 49:1).  ప్రవక్తలు దేవుని వాక్కును ప్రవచించారు. దైవ ప్రజలు ఆలకించారు. వారు ప్రవక్తలద్వారా, దైవ సందేశమును వినియున్నారు. దేవుని వాక్కు ఆత్మ యొసగు ఖడ్గము(ఎఫే 6:17).  దేవుని వాక్కు సజీవమును, చైతన్య వంతమునైనది.  అది కత్తివాదరకంటే పదునైనది.  జీవాత్మల సంయోగ స్థానము వరకును, కీళ్ళ మజ్జ కలియువరకును అది చేధించుకొని పోగలదు.  మానవుల హృదయములందలి ఆశలను, ఆలోచనలను అది విచక్షింపగలదు (హెబ్రీ 4:12). ప్రభువు యెషయాతో "యిస్రాయేలు! నీవు నా సేవకుడవు" అని చెప్పాడు.  దేవుడు తన ఇస్రాయేలు ప్రజలతో పలుకుచున్నాడు.  వారి చివరి ధ్యేయం అన్యులకు వెలుగును మరియు రక్షణను భూధిగంతముల వరకు తీసుకొని రావడం (చదువుము ఆ.కాం. 22:17-18).

కాని, అనేకసార్లు ఇస్రాయేలు వారి బలహీనత వలన దేవునికి దూరముగా వెళ్ళడం జరిగింది.  దేవుని ఆశీర్వాదమును మరచితిరి.  ఈ మానవ బలహీనత బాప్తిస్మ యోహానులో కూడా చూస్తున్నాం. తను చెరసాలలో ఉన్నప్పుడు, తన శిష్యులను యేసు చెంతకు పంపి, "రాబోవు వాడవు నీవా! లేక మేము మరియొకరి కొరకు ఎదురు చూడవలేనా" అని ప్రశ్నించడం జరిగింది.  "ఇదిగో! లోకము యొక్క పాపములను పరిహరించు దేవుని గొర్రె పిల్ల" (యో 1:29) అని యేసును యోర్దాను నది చెంత చూచినప్పుడు ప్రవచించిన ప్రవచనాలను, కష్టాలలో ఉన్నప్పుడు యోహాను మరచాడా?

మనము కూడా కష్టాలలో, బాధలలో దేవుణ్ణి నిందిస్తాం. ఆయన సాన్నిధ్యాన్ని అనుమానిస్తాం. దేవుని అనుగ్రహాన్ని అనుమానిస్తాం. దేవుని ప్రేమను అనుమానిస్తాం.  ఇలాంటి సమయములో విశ్వాసాన్ని కలిగి జీవించాలి.  ప్రార్ధనలో గడపాలి, జీవించాలి.  దేవుడు ఎల్లప్పుడూ మన వెన్నంటే ఉంటాడు. , ప్రేమిస్తూనే ఉంటాడు. ఆ ప్రేమను మనం తెలుసుకోవాలి.

రెండవ పటనములో, పౌలుగారు, దావీదు మహారాజు గూర్చి, యోహానుగూర్చి, యేసును గూర్చి బోధిస్తున్నాడు.  దేవుడు దావీదును అభిషేకించి, ఆయన వంశమునుండి మెస్సయ్యను పంపియున్నాడు.  మెస్సయ్యా అనగా అభిషేకించబడినవాడు.  ఇలా దేవుడు ఇస్రాయేలు ప్రజలకు చేసిన వాగ్ధానమును నెరవేర్చాడు.  ఈ వాగ్ధానమునకు సాక్ష్యముగా, ఈ ప్రవచనాల పరిపూర్ణత కొరకు బాప్తిస్మ యోహాను పంపబడినాడు.  యోహాను యేసయ్య రాకను ఆగమనం చేసాడు. యేసు రాకతో, యోహాను ప్రవక్త కార్యము ముగిసినది.

సువిశేష పటనములో, యోహాను జననము గూర్చి వింటున్నాం. ఆయన జననం వెలుగును ఈ లోకానికి పరిచయం చేయడం. ఆ వెలుగుకు సాక్ష్యం ఇవ్వడం. మనం ప్రవక్తలం కాకపోవచ్చు. అయినప్పటికిని, యోహానువలె ఆ వెలుగునకు సాక్ష్యమీయుటకు పిలువబడి యున్నాము. యేసు మనకు చేసిన కార్యముల గూర్చి, ఒసగిన దీవెనల గూర్చి సాక్ష్యమిద్దాం! ఈ లోకానికి ప్రభువు ఒసగిన రక్షణకు సాక్ష్యమిద్దాం!

11 వ సామాన్య ఆదివారం, 17 జూన్ 2012


11 వ సామాన్య ఆదివారం, 17 జూన్ 2012
హేజ్కేయేలు 17: 22-24, కీర్తన 91, 2 కొరింతు 5:6-10, మార్కు 4:26-34
దైవ సమయం

మనమంతా తక్షణమే పనులు జరిగిపోవాలన్న శకంలో ఉన్నాం.  సమాచార విప్లవం, ఆధునిక పరికరాలతో క్షణాల్లో అటువైపు ఉన్న ఖండాల వారితో మాట్లాడుతూ, పనులు చేస్తున్నాము, చేపించుకొంటున్నాము.

మాది ఒక చిన్న గ్రామం.  నా బాల్యములో దగ్గరిలో ఉన్న పట్టాణానికి వెళ్ళడానికి ఐదు కిలోమీటర్లు నడసి బస్సు ఎక్కేవాళ్ళం.  కొన్ని సం,,రాలకు మా ఊరికే బస్సు వచ్చింది.  తర్వాత ఆటోల ప్రభావం.  అందరికి సమయం విలువ తెలిసి పోయింది.  ఫలితం - అసహనం, ఇతరుల కోసం ఎదురు చూడలేకపోవటం.

కలుపు గింజలు మొలకెత్తి పెరిగి, పెద్దవి అయ్యేవరకు యజమాని ఎలా ఎదురుచూశాడో, ప్రేమగల దేవుడు మన కోసం అలా ఎదురుచూస్తున్నాడు.  దేవుడు కోపగించడానికి, శిక్షించడానికి తొందరపడడు, వేచిచూస్తాడు, పాపి పశ్చాత్తాపానికి మరో అవకాశం  ఇస్తాడు.  మన లోపాలతో భరిస్తాడు.  పరితాప హృదయం కోసం ఎదురుచూస్తాడు.  మనంకూడా దైవస్వభావంలో పాలుపంచుకోవాలి. ప్రభువు మనస్తత్వాన్ని కలిగి ఉండాలి (ఫిలిప్పీ 2:5).

Tuesday, June 5, 2012

క్రీస్తు దివ్య శరీర రక్తముల పండుగ, 10 జూన్ 2012


క్రీస్తు దివ్య శరీర రక్తముల పండుగ, 10 జూన్ 2012
నిర్గమ 24: 3-8; హెబ్రీ. 9:11-15;  మార్కు 14:12-16, 22-26

వారిని పుష్టికర ఆహారముతో పోషించి, రాతి నుండి రాబట్టిన తేనెతో నేను వారిని సంతృప్తి పరచితిని   -   కీర్తన 81:16

ఒక సంఘటన, దాని స్మరణ, వర్తమానములో ఆచరణ. అదే పండుగ. అలా జరిగితేనే ఉంటుంది అది నిండుగా. క్రీస్తు దివ్య శరీర రక్తముల పండుగ దినమున మనం ఏ సంఘటన స్మరించుతున్నామో, ఏ సందేశమును ఆచరించాలనుకొంటున్నామో, ఒక సారి ధ్యానించుదాం!

ఈనాటి మొదటి పఠనములో (నిర్గమ 24: 3-8) ఇశ్రాయేలీయులు కానాను దేశమున (వాగ్ధత్త భూమిలోనికి) ప్రవేశించే ముందు, దేవుడు వారితో చేసికొన్న ఒప్పంద (ఒడంబడికను) గూర్చి వినియున్నాము. ఇశ్రాయేలు ప్రజలు దేవుని మాట వినుచు, దాని ప్రకారం నడచుకొంటూ, వాగ్ధాన భూమిలో దేవుని ప్రజలుగా నియమనిబంధనలకు బద్దులమై జీవిస్తామని ముక్తకంఠముతో సమాధానమిస్తున్నారు.  దేవునికి, దేవుని ప్రజలకు మధ్య కుదిరిన సయోధ్యకు గుర్తుగా మోషే వధింపబడిన జంతువుల రక్తాన్ని ప్రోక్షించి, ఆ ఒడంబడిక అమలులోనికి వచ్చినట్లు ప్రకటిస్తున్నాడు. చిందిన ఒక జంతువు రక్తము దీనికి సాక్ష్యము. అంటే రక్తం జీవమునకు గుర్తు.  ఆ జీవమునకు మూలాకారకుడైన దేవుని సాక్షిగా కుదిరిన ఒప్పందం.  ఇది ఒక నాటి మాట.

రెండవ పఠనములో (హెబ్రీ. 9:11-15) రచయిత, క్రీస్తు రక్తపు అర్పణ గూర్చి వివరిస్తున్నారు. జంతువుల రక్తం సాక్షిగా జరిగిన ఎన్నో ఒప్పందములు రద్ధయినాయి.  అందుకే దూడల రక్తం కంటే, మేకల రక్తం కంటే శ్రేష్టమైన తన రక్తమును (జీవమును) చిందించుటకు, మనకోసం (నీ కోసం, నా కోసం) మనుష్యావతారం ఎత్తి, సిలువలో తన రక్తమును, శరీరమును బలిగా యేసు అర్పిస్తున్నాడు.  దేవునికి, ఆయన బిడ్డలకు మధ్యవర్తిగా, మనిషిగా, దేవుడిలా అర్పణ చేస్తున్నాడు.  అతని ప్రేమ, త్యాగ వ్యక్తీకరణే ఈ క్రీస్తు దివ్య శరీర రక్తముల పండుగ.

అందుకే, ఆయన ఇహలోకపు చివరి పాస్కా పండుగ స్మరణ సమయములో (సువార్తా పఠనం మార్కు 14:12-16, 22-26) రొట్టెను అందుకొని, ఆశీర్వదించి, త్రుంచి తన శిష్యులకిచ్చుచూ "దీనిని తీసుకొని మీరు భుజింపుడు. ఇది నా శరీరము" అనెను.  ఆ విధముగనే పాత్రమునందుకొని కృతజ్ఞతా స్తోత్రములు చెల్లించి వారికి అందించి "ఇది అనేకుల కొరకు చిందబడనున్న నిబంధన యొక్క నా రక్తము" అనెను.  ఈ విధముగా మన జీవం కోసం, మన విధేయత కోసం, మన విడుదల కోసం, మన విముక్తి కోసం, మన రక్షణ కోసం, తన రక్తాన్ని చిందించాడు, తన శరీరాన్ని అర్పించాడు.

ఆ ప్రేమను, త్యాగాన్ని, స్మరిస్తూ, కోనియాడబడుచున్నదే 'దివ్య బలి సమర్పణ (దివ్యబలి పూజ)'. మనం సమర్పించే రొట్టె, రసములను తన శరీర రక్తములుగా మార్చి మనకు జీవమును యిస్తున్నాడు.  ఈ రొట్టె రసములలో మనం ఆయన ప్రత్యక్షతను అనుభవిస్తున్నాం! ఆయన ప్రేమను పొందుతున్నాం!ఈ గొప్ప ప్రేమ, త్యాగ స్మరణే మన ఈ క్రీస్తు దివ్య శరీర రక్తముల పండుగ.  ఈ గొప్ప సంఘటన యొక్క స్మరణ, ఆచరణగా మారినప్పుడు ఇంకా నిండుగా ఉంటుంది.  ఎలా?

ప్రభు భోజన స్మరణ సమయములో, రొట్టె రసములో క్రీస్తు నిజ ప్రత్యక్షతను ఆస్వాదిస్తున్న, అనుభవిస్తున్న మనం, మన ద్వారా, మన మాటలలో, మన చేతలలో, మన నడవడికలో, మన సహవాసములో, మన సాన్నిహిత్యములో, ఇతరులు ఆ క్రీస్తు ప్రేమను, త్యాగాన్ని, కరుణను, మన్నింపును అనుభవించినట్లయితే, ఇంకా క్రీస్తు జీవిస్తున్నాడని, రొట్టె రసములలో తనను తాను ప్రత్యక్ష పరచుకొంటున్నాడని, ఆయన నిజముగా మన మధ్య ఉన్నారని ఇతరులు విశ్వసిస్తారు.  అప్పుడే, ఆ గత స్మరణ వర్తమానములో నిజమని రూడి అవుతుంది.  అప్పుడే క్రీస్తు దివ్య శరీర రక్తముల పండుగను యోగ్యముగా కొనియాడినట్లు, క్రీస్తు ప్రేమను, త్యాగమును ఘనముగా కొనియాడినట్లు .

క్రీస్తు శరీరములో భాగమైన మనమందరం, ఆ పిలుపును వినాలని, మేలుకొలుపును వినాలని, మేలుకొలుపును పొందాలని ప్రార్ధిస్తూ...

Sunday, June 3, 2012

పరమ పవిత్ర త్రిత్వైక దేవుని మహోత్సవము


పరమ పవిత్ర త్రిత్వైక దేవుని మహోత్సవము
ద్వితీ.కాం.4 :32-34,39-40; రోమీ 8:14-17; మత్త 28:16-20

మనం చిన్నతనములో ఉన్నప్పుడు మన తాత అమ్మమ్మ లేక నాయనమ్మలు మనకు సిలువ గుర్తు ఏవిధముగా వేయాలో నేర్పించారు.  దాని అర్ధం మనకు తెలియక పోయిన, అది అర్ధం కానప్పటికిని వారు చెప్పింది నేర్చుకొన్నాము.  తరువాత సత్యోపదేశం నేర్చుకొన్నప్పుడు, దేవునిలో ముగ్గురు వ్యక్తులు ఉన్నారని, వారే పిత, పుత్ర, పవిత్రాత్మ అను ముగ్గురు వేరువేరు వ్యక్తులు అయినప్పటికిని ఒకే దేవునిగా లేక వ్యక్తిగా ఉన్నాడు అని తెలుసుకొన్నాము.  ఇదే త్రిత్వైక దేవుని మహిమ అని గుర్తించి యున్నాము.  కాని, తరువాత మనం జీవితములో ఎదిగే కొద్ది, మన జీవితములో పిత, పుత్ర, పవిత్రాత్మ దేవునితో బంధాన్ని ఏర్పరచుకొని, చివరకు త్రిత్వైక  దేవుడే మన జీవితానికి పున్నాదిగా నిలుస్తూ ఉన్నాడు.  ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని మన గ్రహించాలి.  అదే, ఈ త్రిత్వైక దేవుని ముగ్గురు వేరువేరు వ్యక్తులు కాని, ఒకే దేవుడు అను పరమరహస్యాన్ని మనం మానవుని తెలివి తేటలతో అర్ధం  చేసుకోలేము అని గ్రహించి, మన హృదయముతో ఆయనను అంగీకరించి, విశ్వసించి, ఆయన అనుభూతిని పొందగలగాలి.  ఆ త్రిత్వైక దేవుని ప్రేమ బంధములో జీవించినప్పుడు మాత్రమే, అది మనకు సాధ్యపడుతూ ఉంది.


ఈ ఆదివారము తల్లి తిరుసభ పరమ పవిత్ర త్రిత్వైక దేవుని మహోత్సవాన్ని కొనియాడుతూ ఉంది.  "దేవుని యొక్క మహిమను" జరుపు కొంటూఉన్నాము.  మన దేవుడు ప్రేమగలవాడు. అందుచేత ఒక "ప్రేమ బంధము" లో మాత్రమే ఆయన తనను తాను ఈ ప్రపంచానికి చాటుకొంటూ ఉన్నాడు.  కనుక, ఈ పండుగ రోజున దేవుని మహిమగల ప్రేమ బంధాన్ని గురించి ధ్యానం చేసికొందాం.

మన దేవుడు ఒంటరితనాన్ని కోరుకోదు.  ఆయన ఒక కుటుంబములాంటివాడు.  ఆ కుటుంబములో పిత, పుత్ర, పవిత్రాత్మ అను ముగ్గురు వ్యక్తులు ఉన్నారు.  ఈ ముగ్గురు కలసి ఒక సంఘముగా జీవిస్తూ ఉన్నారు.  వారు ముగ్గురు కూడా సరిసమానులు, వారిలో హెచ్చుతగ్గులు లేవు.   తార తమ్యాలులేవు.  ఎవరి భాధ్యతలు వారు నిర్వహిస్తూ ఉంటారు.  ఈ ముగ్గురు కూడా ప్రేమలో జీవిస్తూ, వారి ప్రేమనే ఈ ప్రపంచానికి పంచుతూ ఉన్నారు.  తండ్రి దేవుడు "ఈ లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను" అని మనం యోహాను సువార్తలో చూస్తూ ఉన్నాము.  దేవుడు ప్రేమ స్వరూపుడు కనుకనే ఆయన ఈ లోకాన్ని సృష్టించాడు.  దానిని ప్రేమించాడు.  దేవుడు ఈ లోకాన్ని ప్రేమించాడు అని చెప్పటానికి నిదర్శనం, తన ప్రియమైన, ఏకైక కుమారుని ఈ లోకానికి పంపించటం.  యేసు ప్రభు తన తండ్రికి ప్రియమైన కుమారుడిగా, తండ్రికి విధేయుడుగా ఈ లోకానికి తండ్రి దేవుని గురించి తెలియ చేసాడు.  ఆయన ప్రేమను తెలియ చేసాడు.  దేవుని రూపం ఎలా ఉంటుందో, ఆయన ఈ ప్రపంచాన్ని, సర్వమానవాళిని ఎంత ఘాడముగా ప్రేమిస్తున్నాడో తెలియజేశాడు.  చివరికి, ఈ లోకాని, పాపపు సంకెళ్ళ నుండి రక్షించడానికి తన ప్రాణాన్ని సైతము ఫనముగా పెట్టి, మానవాళికి రక్షణను, పరలోక ప్రాప్తిని ప్రసాదించాడు.  తన సిలువ రక్తంద్వారా, సర్వ మానవాళిని తండ్రి ప్రేమకు అర్హులను చేసాడు.  మానవాళి రక్షణ క్రీస్తు ప్రేమ ఫలంగా మనం గుర్తించాలి.

మరణ పునరుత్థానాల తరువాత మోక్షారోహానుడైన క్రీస్తు "నేను మిమ్ములను అనాధలుగా చేయను" అని చెప్పి తన పరిశుద్ధాత్మను వాగ్ధానము చేసాడు.  "లోకాంతము వరకు సర్వదా నేను మీతో ఉందును" అని అభయ మొసగాడు.  ఈ మాట ప్రకారము, తండ్రి కుమారుల ప్రేమ, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని రూపములో మూడవ వ్యక్తిగా మనలో ఎల్లప్పుడూ వసిస్తూ ఉన్నాడు.  ఈ పరిశుద్దాత్మ దేవుడే మనలో విశ్వాసాన్ని, ప్రేమను కలిగింపజేసి, మనలను విశ్వాస మార్గములో ముందుకు నడుపుచున్నాడు.

ఈ విధముగా, తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మల ప్రేమ బంధం, వారి జీవితం మన జీవితాలకు ఆదర్శముగా నిలుస్తూ  ఉంది.  మనలను కూడా వారి ప్రేమ బంధములోనికి ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నారు.  కనుక తండ్రి దేవుడు క్రీస్తు ద్వారా, మనకు ఈ పవిత్ర దేవుని ప్రేమను తెలియజేస్తే, దానిని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన హృదయాలలో నింపుతూ ఉన్నాడు.  కారణం, దేవుడు మనలను తన రూపములో సృష్టించాడు.  కాబట్టి, మనము కూడా, ఆయన ప్రేమ కలిగి, ఆ ప్రేమలో జీవించాలని ఆశిస్తూ ఉన్నాడు.  ఆ దేవుని ప్రేమలో మనం జీవించాలంటే, మనము కూడా ఇతరులను అంగీకరించాలి.  ఇతరులను ఆదరించాలి.  వారితో సహనముతో మెలగాలి.  మనకు ఉన్న దానిని సంతోషముగా ఇతరులతో పంచుకోవాలి.  అందరికి శాంతిని, ప్రేమను పంచగలగాలి.  మనం అంతా సహోదరి, సహోదరులం అన్నవిధముగా జీవించగలగాలి.
                                                                                                               
ఈ నాటి సువిశేషములో, క్రీస్తు ప్రభువు తన శిష్యులకు ఈ విధముగా చెప్పుచున్నాడు: "ఇహపరములందు నాకు సర్వాధికారము ఇవ్వబడినది.  కనుక మీరు వెళ్లి, సకల జాతి జనులకు పిత, పుత్ర, పవిత్రాత్మ నామమున జ్ఞానస్నానమొసగుచు, వారిని నా శిష్యులను చేయుడు"  ఈ రక్షణ సువార్తను ప్రపంచానికి చాటమని, ఆయన ప్రేమను తోటివారితో పంచమని చెప్పటానికి ప్రభు ఈనాడు మనందరిని కూడా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాడు.  ఈ లోకములో పిత, పుత్ర, పరిశుద్ధాత్మల ఐక్యతకు, స్నేహానికి, వారి ప్రేమకు సాక్షులుగా ఉండమని, జ్ఞానస్నానం పొందిన ప్రతీ బిడ్డను కోరుతూ ఉన్నాడు.  ఈ మన ప్రయాణంలో ఆత్మ దేవుని తోడ్పాటుతో ముందుకు సాగుదాం.  దేవుని ప్రేమ చిహ్నాలుగా వర్దిల్లుదాం.